Илму

Башламчылыкълары - грантлагъа тийишлиле

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствода жаш тёлю проектлени Битеуроссей конкурсуну комиссиясыны кенгеши болгъанды. Анда бу (заочно халда ётген) эришиулени эсеплерин чыгъаргъандыла. Хорлагъанланы санында Къабарты-Малкъар къырал университетни келечилери да бардыла, деп билдиргендиле вуздан.

Тюкенчи роботну сынагъандыла

Россейни Илмула академиясыны КъМР-де Илму арасыны Информатика институтуну специалистлери ритейлер роботну къурагъандыла. Ол тюкенледе товар къалай тургъанына къарайды, аланы хар тюрлюсюн да жерине салады, керек болса, складдан ташыйды, деп билдиргендиле илму учреждениядан.

Тинтиулери бла жашауну игилендирир умутлуду

Экономика илмуланы доктору  Керимланы Фатимат бу бёлюмде айырмалы  болгъанлай, атын айтдыргъанлай келгенли жыйырма жылдан атлагъанды. Алай эсе да, Нальчикни онтёртюнчю номерли гимназиясындан сора КБГСХА-ны (бюгюнлюкде КБГАУ) экономика факультетин таууса  туруп, аны бу жолну сайлар умуту жокъ эди.

Фахмулу алим бла сейир эм хайырлы тюбешиу

КъМКъАУ-ну агрономия факультетинде  Н. И. Вавилов атлы Битеуроссей институтну битимлени генетика ресурслары бёлюмюню алчы илму ишчиси, биология илмуланы доктору Эдуард  Хатефов бла тюбешиу болгъанды. Ол университетни келечилерине эмда студентлеге нартюхню  жангы тюрлюлерин чыгъарыуну шёндюгю амалларыны  юсюнден лекция окъугъанды, деп билдиргендиле вуздан.

«Къыйынны таба, тынчны излемейме»

Жангоразланы Солтанны къызы Жансурат къысха заманны ичинде кёп затха жетишгенди: экономика илмуланы докторуду, профессорду, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусуду. Бюгюнлюкде   В.М.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал  аграр университетни  управление институтуну директоруду. 75 илму эмда илму-педагогика иши барды, 51 статьяны, тёрт монографияны басмалагъанды. Ара журналлада жети илму иши, къырал изданияда да беш тынгылы статьясы.

Школчула ишлери бла сейирсиндиргендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде мехатроникадан бла робототехникадан  «Прорыв в роботронию» деген республикалы  бешинчи ачыкъ чемпионат  болгъанды. Анга   7-17 жыллары толгъан эллиден аслам школчу къатышханды.

Адамны бла жерни юсюнден сагъышландыргъан тюбешиу

Бу кюнледе  Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни  агрономия факультетинде  «Жер эм адам» деген интерактив тюбешиу болгъанды. Аны   КъМР-ни  Жамауат палатасында Жаш тёлю советни агропромышленный комплексни айнытыу жаны бла комиссиясы къурагъанды. Анда сёз  адам табийгъатха къаллай заран салгъаныны юсюнден баргъанды.

«Шёндюгю керти жашауну шартлары адамлыкъ, интеллигентлик дегенча сыйлы бийик ангыламланы бир жанына этмезге керекдиле»

Редакциябызны бюгюннгю къонагъы  КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни жаш тёлю политика иш жаны бла сыйлы къуллукъчусу, Къабарты-Малкъар къырал университетни орус эм тыш къыраллы адабият  кафедрасыны таматасы, филология илмуланы доктору Бауаланы Каллетни жашы Казимди. Ол эки магъаналы монографияны авторуду: «Основы балкарского стихосложения» эмда «Апперцептивная специфика балкарской поэзии и её истоки».  Университетни айырмалы кафедраларындан бири бюгюнлюкде тындыргъан иш, бусагъатдагъы  жаш адамларыбызны къайгъылары дегенча темалагъа эс бургъанбыз ушагъыбызда.

Сайлагъан усталыгъыны жигине жетерге итине

Билим бериуде бусагъатда бола тургъан тюрлениуледен бири вузларыбызны тыш къыралланы окъуу юйлери бла байламлыкъ жюрютюулериди. Аны себепли бюгюннгю тёлюню абаданладан эсе билим алыргъа асламыракъ онглары да барды.

Палахлы вирусну жайылып барыуу сагъайтады

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) бла жашау этер амал бармыды? Ол жукъгъан аурууду, къан бла жайылады. Къанында ВИЧ болгъан адамны саны – чархы  не бош аурууну да хорлаялмайды, иммунитети жокъду. Былтыр  Россей Федерацияда   вирус жукъгъанланы саны миллиондан  атлагъанды. Жарсыугъа, Къабарты-Малкъарда  аны  юсюнден ачыкъ айтыргъа,  проблеманы  сюзерге сюймейдиле, аны хатасындан кёпле аурууну къапханына тюшедиле.

Страницы

Подписка на RSS - Илму