Илму

Жангы композит материалла иги кесек бёлюмде хайырланыладыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни Элбрусда билим бериу-илму арасында «Жангы полимер композит материалла. Микитаевни чтениялары» деген XVI халкъла аралы конференция бардырылгъанды. Анга Россени регионларындан жюз адам чакълы келгенди, ол санда тюзюнлей халда   тыш къыраллы алимле да  къатышхандыла, деп билдириледи вузну пресс-службасындан.

Сабийигиз Интернетден чыкъмай тура эсе…

Шёндюгю заманны сабийлери планшетсиз, телефонсуз жашау этер амал болмагъан сунадыла.  Жарсыугъа, виртуал дуния алагъа кертини алышындырып къойгъанды.  Гаджетлени хайырланыуда гитчелеге керек болгъан жорукъланы юсюнден биз  биология илмуланы доктору, профессор, РАО-ну академиги, Жыл сан физиология институтну директору Марьяна Безруких бла сёлешгенбиз.

Бахсан ауузунда - доммакъ эм темир ёмюрледен къалгъан суратла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну башчысы Мокъаланы Тенгиз айтханнга кёре, бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны Бахсан ауузунда краеведле къаялада табылгъан суратланы тинтиу бла кюрешедиле.

Чтобы не было войны

Через месяц Кабардино-Балкария отметит одну из самых скорбных дат в своей новейшей истории.
Время скоротечно - с октября 2005 года минуло уже 15 лет, повзрослело целое поколение жителей нашей республики, оценивающих те тревожные дни лишь по рассказам старших да публикациям в интернете. Немногие, даже из числа непосредственных участников тех событий, готовы сегодня вспомнить и принять всю правду о 13-м октября. Но, вспомнить придется, уже хотя бы для того, чтобы это никогда больше не повторилось…

Туугъан элингде къалып, даражалы компаниягъа ишге кирирге, уллу хакъ алыргъа онгла бардыла

13 сентябрь – Программистни кюню

Жылны 256-чы кюнюнде программистле кеслерини профессионал байрамларын белгилейдиле. Бу кюн нек сайланнганды дегенде уа, бу тарих сегиз разрядны байтны болушлугъу бла тюрлю-тюрлю санауланы чыгъарыргъа болады. 

МГУ-ну бла Гарвардны профессору Анатолий Клесов: Оруслуланы украинлыладан башхалыкълары жокъду

Жер башында бир халкъны да болмаз аллай бир мифлери бла таурухлары, оруслуладача.  Бирле айтханнга кёре, «оруслула жокъдула», бирсиле уа  оруслула  славянлыла тюйюлдюле, угро-финнледиле дейдиле, ючюнчюлери уа  барыбызны да тамырларыбызда татарлыла турадыла, деп шарт оюмлайдыла. Русьну варягла къурагъандыла дегенле да табыладыла…

Ёмюрню тёртден бири озгъандан сора бизни не зат сакълайды?

Заман учуп барады: 25 жыл мындан алгъа дуния арталлыда башха болгъанды. Ол заманда биз бир бирибизге не затла бла сёлешгенибизни, не бла жюрюгенибизни, не кийгенибизни, не ашагъаныбызны эсигизге бир тюшюрчюгюз. Мындан ары уа 25 жылдан сора бизни не зат сакълайды?

Илму – экономиканы айнытыуну мурдору

Шёндюгю дунияда бизни къыралны, аны регионларыны къолайлыгъы кёбюсюнде илмуну айныгъаны бла байламлыды. «Мен оюм этгенден, бу сферагъа энчи магъана берген, бийик технологиялы производстволаны онгдургъан, тийишли тинтиу ишлеге финансла, информация, производстволу онгла берген регионла озадыла башхаланы», - дейди РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов.

Китаплада окъугъанларына сейирлик жолоучулукълада тюшюнедиле

Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ дворецини Туризм эм краеведение бёлюмю 1985 жылда ачылгъанды. Андан бери анга башчылыкъны Гумаланы Мазирни жашы этеди. Аны педагогика стажы отуз жылдан асламды.

«Къара археологланы» хаталары жетгенди, алай тарых байлыкъ а сакъланнганды

Къабарты-Малкъарда ишчи жолоучулукъ бла РАН-ны Археология институтуну, суратлау искусстволаны А.С. Пушкин атлы къырал музейини бла Кавказны археология институтуну бирикген экспедициялары болгъанды. Аланы муратлары Урван элни тийресинде шиякыланы тинтиу эди.   Экспедициягъа РАН-ны Президиумуну кенгешчиси эм член-корреспонденти, археолог Рауф Мунчаев, А.С. Пушкин атлы музейни директору Марина Лошак, белгили археологла, республиканы адамлары къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Илму