Тарых

Бахсан ауузунда - доммакъ эм темир ёмюрледен къалгъан суратла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну башчысы Мокъаланы Тенгиз айтханнга кёре, бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны Бахсан ауузунда краеведле къаялада табылгъан суратланы тинтиу бла кюрешедиле. Аланы биринчи 2013 жылда Хапаланы Назир эслеген эди, ол суратланы жууукъ-тенглерине кёргюзте тургъанды. Тарыхчыла бла археологла уа аланы юслеринден кёп болмай билгендиле. 

Ётюрюкню багъасы

Бекирбий  эрттеден бери да малда ишлеген кишиди. Къош ата юйю болуп калгъанды. Тау жайлыкълада къойла кютеди. Бир кюн гелеу сыртда отлатады. Эки-юч кюнден а тауну ары этегинде кёрюрсе аны.

Жигит аскерчи, хунерли къураучу, партия къуллукъчу

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Текуланы Исхакъны жашы Азретни аты, ол ауушханлы отуз жылдан аслам озгъан эсе да, бюгюн-бюгече да тырныауузчуланы эслеринден кетмегенди. Уллу Ата журт урушну ветераны кёп жылланы тюрлю-тюрлю къуллукълада ишлегенди, партия иш бла кюрешгенди, фахмулу оноучу болгъанды.

Темирбаш

ХХ ёмюрде малкъар халкъны бек сейир адамларындан бирине Османланы Магометни (Темирбашны) санаргъа боллукъду. Ол белгили революционер эди. Совет власть ючюн кёп кюрешген жашларыбыздан бириди. Аны аты бла байламлы кёп тюрлю хапарла, таурухла жюрюйдюле. Асламысында аны жигитлигини юсюнден. Кертиси бла да, ол жигит адам болгъанды. Кишилиги бла да атын айтдыргъанды. 

Совет инфраструктура бюгюн да ишлейди, анга къыркъ жылны ичинде жангы объектле къошулмагъандыла

Быйыл афган  уруш башланнганлы 40 жыл толады. Совет аскерле Афганистан Республикада кеслерини интернационал борчларын толтурургъа 1979 жылда 25 декабрьде кийирилгендиле.   1988 жылда 15 майдан 1989 жылда 15 февральгъа дери кезиуде уа Женева келишимге тийишлиликде Совет Союз битеу аскерлерин бу къыралдан кетерирге борчлу этилген эди. Тарыхчыла жазгъанларыча, СССР-ни бла Афганистанны арасында Шуёхлукъну кёпюрюнден ётген ахыргъы совет аскерчи генерал-лейтенант Борис Громов болгъанды. 

Муратлары толмай къалгъан

Жыйырманчы ёмюрню 20-чы жыллары Россейде эм битеу Шимал Кавказда да бек къайгъылы эдиле. Кязим хажи бош айтхан болмаз эди:

Жыйырма жылдан сора да эллилени эсинде къалгъанды

Огъары Чегем элни жигит уланларындан бири Баштакъланы Гитчени жашы Юсюп  ауушханлы жыйырма жылдан да артыкъ озгъанды, алай ветеранны жарыкъ сыфаты  бюгюн да кёплени эслериндеди.  Ёсюп келген тёлю уа аны жигитлигини юсюнден элде Ата журтубузну къоруулаучуларына салыннган эсгертмеден билирге онглары барды.

Ата журтха сюймекликни эмда кишиликни шагъатлары

Уллу Хорламны  75-жыллыгъына

Ючгюл письмола. Фронтдан учуп келген къанатлылагъа ушайдыла ала. Къалай ашыгъып, тынгысыз болуп сакълагъандыла аланы хар юйде, хар юйюрде.

Ата журтларына керти къуллукъ этгенле

 Огъары Малкъарны Сауту элинде Уллу Ата Журт уруш аллы жыллада  Къарчаланы Абдулланы эм аны  юйюрюн танымагъан адам болмаз эди. Аны къадары толусунлай къыралда болгъан игиликле эм къыйынлыкъла бла байламлыды.

 

Гвардиялы лейтенант - Калининградны къоруулаучусу

Уллу хорламны 75- жыллыгъына

84-чю гвардий мараучу аскер бёлюмню командирини строевой жаны бла орунбасары гвардий лейтенант Таппасханланы Османны жашы Мырта (бир-бир документледе аны аты Мурта деп жазылыпды) Уллу Хорламны кюнюне дери эки ай къалгъанда ауушханды. 

Страницы

Подписка на RSS - Тарых