17.07.2024, 16:38 - Спорт

Нальчикде 2015 жылда туугъан футболчуланы араларында «Кубок Наследие» деген аты бла регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга Ставрополь крайдан, Ингушетиядан бла Къабарты-Малкъардан къауумла къатышхандыла.

17.07.2024, 16:33 - Жамауат

Жай – солуу  кезиу  болгъандан сора да, къоркъуу аслам чыкъгъан заманды. Нек дегенде жылы айлада сабийлени араларында ачыгъанла кёп боладыла. Аланы къоркъуусузлукъларын, тынчлыкълы солууларын жалчытыу бла уа тийишли  болгъан министерствола бла службала кюрешедиле.

17.07.2024, 15:56 - Жамауат

«Титан» компанияны къаууму (Омск шахар) Къабарты-Малкъар къырал университет бла стратегиялы байламлыкъланы юсюнден келишим этгенди. Аны мураты уа билим бериу, жангычылыкъ, илму-техника, инжиниринг, эксперт-аналитика, усталыкъгъа тюшюндюрюу амалланы бирикдирип, бирге хайырлы эмда жетишимли ишлеу бла байламлыды.

17.07.2024, 14:32 - Тарых

Нальчикде Лермонтов эмда Шогенцуков атлы орамланы мюйюшюнде тургъан юй, республиканы ара шахарында кёзге уруннган эмда ариуладан бириди. КъМР-ни Архив службасындан билдиргенлерине кёре, аны къурулушу Уллу Ата журт урушха дери башланнганды. 

17.07.2024, 13:36 - Жамауат

Россельхознадзорну Шимал Кавказда управлениясы саулай округда, ол санда Къабарты-Малкъарда да фитосанитария болумгъа кёз-къулакъ болгъанлай турады. Ведомствону келечилери тинтиуле бардыргъан кезиуде заранлы битимле къалайда эмда неллай бир ёсгенлерин тохташдырадыла, аны бла байламлы эсгертиуле да этедиле.

17.07.2024, 08:02 - Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ Б Е Г И М И

16.07.2024, 10:56 - Жамауат

Юсюбюздеги жылны аллындан бери Къабарты-Малкъарда 906 от тюшюу болгъанды, деп билдиредиле бизге РФ-ни МЧС-ни КъМР-да Баш управлениясыны пресс-службасындан. Жашау журтлада - 84-сю, къургъакъ кырдыкны жандырыу бла байламлы уа - 506. Битеу да ол отлада бешеуленни къутхаргъандыла, ол тийреледен а 168 адамны кёчюрюрге тюшгенди. Жарсыугъа, саулукъларына бла санларына чып тюшгенле да болгъандыла. Аланы саны 27-ге жетгенди. Алтаулан а ёлгендиле.

16.07.2024, 10:36 - Жамауат

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле. Тюзю бла терси уа къалайды. Аны юсюнден Роскачествода айтхандыла.  

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
30.01.2019 - 08:18 | 👁 35

Подробности...

Уллайгъанлагъа жюрек жылыудан юлюш эте

   КъМР-ни Пенсиячыларыны союзу эмда Тиширыуланы Нальчик шахар совети  жашаулары келген  адамлагъа  "Сизге жюрек жылыуубуздан юлюш этебиз" деген ат бла  къууанчлы ингир къурагъандыла.
Жамауат
30.01.2019 - 08:17 | 👁 74

Подробности...

Алиментле тёлемегенледен бютюн къаты сураллыкъды

   РФ-ни Сюд приставларыны службасыны КъМР-де Управлениясы сабийлени  эркинликлерин  къоруулау жаны бла уллу иш бардырады, ёз балаларына    алиментле тёлемей къутулургъа умут этгенле бла кюрешге  уа...
Жамауат
28.01.2019 - 16:20 | 👁 99

Подробности...

Жолоучулукъ Уллу Хорламны белгилеуню чеклеринде къуралгъанды

  Эки кюнню ичинде РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда штабыны оркестри капитан Олег Доценкону башчылыгъында КъМР-де концертле бергенди.
Жамауат
28.01.2019 - 16:02 | 👁 122

Подробности...

Озгъан жылда оспар сёзлери бла къаугъа къозгъагъан политикле

Арт кезиуде бир-бир россейли политикле сёлешген кезиулеринде айтханларын бла къалгъанларын ангыламагъанча кёрюнеди.
Жамауат
28.01.2019 - 09:30 | 👁 26

Подробности...

Музыканы дуниясына жол ачады

 Нальчикде  27-чи номерли  сабий садха жюрюген сабийлеге  музыкадан дерсле ыйыкъгъа эки кере бардырыладыла. Балачыкъла аланы артыкъда бек жаратадыла, алагъа сюйюп жюрюйдюле. Ала тюрлю-тюрлю...
Жамауат
25.01.2019 - 08:12 | 👁 41

Подробности...

Насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызла уа?

   Жашау болумларыны юслеринден «Заман» газетни редакциясына кёпле жазадыла. Аланы окъуй кетгенимде, Лев Толстойну сёзлери эсиме тюшедиле. «Битеу насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызланы уа хар...
Жамауат
25.01.2019 - 08:07 | 👁 49

Подробности...

Кече - къарангы, машинала сюелирча жерле да аз

  Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда келечилери «Жашау журт эм шахарда болум» деген проектни чеклеринде Нальчикде кемчиликле болгъан жерлени тинтгендиле. Специалистле...
Жамауат
23.01.2019 - 08:11 | 👁 32

Подробности...

Саугъалау къагъытла келгендиле

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны къуллугъун...
Жамауат
23.01.2019 - 08:09 | 👁 32

Подробности...

Женгиллик

   Адамны билир ючюн биргесине бир пуд туз ашаргъа керекди деп оруслулада бошдан айтыла болмаз. Ма Мажит да, кёрген къызыны ариулугъуна кёзю къарап, аны бла бир-эки тюбешгенлей, юйюне алып келмесе...
Жамауат
21.01.2019 - 09:20 | 👁 39

Подробности...

Жангы амалла устазлагъа усталыкъларын ёсдюргенден сора да, хунерлерин ачыкъларгъа, аны ишде хайырлана билирге юйретирикдиле

   Сабийлени юйретиуде школгъа дери билим бериу учрежденияла къаллай магъананы тутханларыны юсюнден Элбрус районну Билим бериу управлениясыны баш специалисти Моллаланы Зарета бла ушакъ этгенбиз.
Жамауат
16.01.2019 - 08:14 | 👁 12

Подробности...

Абадан адамгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине къошулгъанды

   РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, 2019 жылны биринчи январындан башлап пенсиячыгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 8846 сом болады.     Ишлемеген...
Жамауат
16.01.2019 - 08:13 | 👁 17

Подробности...

Тазирни азайтырын сюе эсегиз, аны тёлегиз

   Озгъан ыйыкъда (5-11 январьда)   жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этилгени бла байламлы 12,4 мингден аслам терслеу бегим жарашдырылгъанды.   Салыннган тазирни битеу ёлчеми 7,2 миллион...
Жамауат
16.01.2019 - 08:12 | 👁 28

Подробности...

Хобустаны тузлауну баш жорукъларын билсегиз, ол хайырлы, татыулу да боллукъду

  Битеулю амалла    Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан бахча кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха жарагъаны эрттеден белгилиди...
Жамауат
16.01.2019 - 08:10 | 👁 118

Подробности...

«Баш борчубуз - адамланы жумушларын терк да, тынгылы да тамамлауду»

     КъМР-де МВД-ны миграцияны вопрослары жаны бла  управлениясыны ишини, ол санда озгъан жылда эсеплерини юсюнден аны таматасыны орунбасары полицияны подполковниги Мурат  Загаштоков бла ушакъ этебиз...
Жамауат
16.01.2019 - 08:07 | 👁 26

Подробности...

Бир абыннган андан ары сюрюнмезча

 Тиширыу бла колония деген сёзле бир бирлерине келишмейдиле, болсада, законлукъну эм адамлыкъны жорукъларын бузуп, жууаплылыкъгъа тартылгъанла аз тюйюлдюле. Бизни республиканы  Прохладна районунда,...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Саулукъ
17.07.2024 - 17:44 | 👁 11

Подробности...

Иссиде бютюн уллу сакълыкъ изленеди

Нальчикде Гидромет араны билдириуюне кёре, бу кюнледе Къабарты-Малкъарда къызыу боллукъду, от тюшюуге къоркъуу бешинчи классха дери ёсерикди. Аны бла байламны МЧС-ни регион бёлюмю адамланы сакъ...
Жангылыкъла
17.07.2024 - 16:50 | 👁 9

Подробности...

Эм узун миллет жаяу жол

«КИФ 2024» форумда «Кавказны жаяу жоллары бла. Тенгизден тенгизге дери тау жолла бла» деген сессия болгъанды. Анга къатышханла жангы законопроектни къалай толтургъанларыны, къаллай чурумлагъа...
Тарых
17.07.2024 - 16:40 | 👁 6

Подробности...

Холам тарыны таурухлары бла элберлери

Халкъыбызда бир ненча диалект болгъанын барыбыз да билебиз. Алай Холам-Бызынгы диалектге уа «Ц» диалектден кирген сёзле да аз тюйюлдюле. Ол себепден анга къатыш диалект деп да айтадыла. 1962 жылда...

Жангылыкъла
19.10.2022 - 22:00 | 👁 24

Подробности...

Жаш предпринимательлени онгдурур амалланы сюзгендиле

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде видеоконференция халда жыйылыу бардырылгъанды. Анда жаш тёлю предпринимательствону айнытыуну эмда анга себеплик этиуню юсюнден...
Билим
19.10.2022 - 20:43 | 👁 8

Подробности...

Жарыкъ умутлары алыкъа алдадыла

Сентябрь да жетип, энди бюгюнлюкде быйыл школланы тауусханла жер-жерлеге окъуугъа кирип, дерслерине жюрюп башлагъандыла. Айхай да, ала муратларына жетгенлерине къууаннганларына, мындан ары да ахшы...
Саулукъ
19.10.2022 - 20:38 | 👁 10

Подробности...

Кече тынчаймагъанны къарыуу болмайды

Бир ауруулары да болмай, алай а сыртлары къыйнап тургъанла аз тюйюлдюле. Ол нек болады алай? Аны юсюнден Ново-Ивановское элни амбулаториясыны врачы Магрелланы Келимат бла ушакъ этгенбиз.  
Маданият
19.10.2022 - 20:37 | 👁 33

Подробности...

Малкъар Жамауатны къайгъысын кёрген уланы

Сотталаны Адилгерий адабиятда кенг белгили болмагъанлыкъгъа, назмула, хапарла, сахна оюнла да жазгъанды. Сёзсюз, кеси заманында ол малкъар халкъны кёлден чыгъармачылыгъына бургъан эсини бир кесегин...
Жангылыкъла
19.10.2022 - 20:30 | 👁 10

Подробности...

Жалгъан хапар болуп чыкъгъанды

Херсон областьда украинлы аскерчиле СУ-22 самолётну уруп тюшюргендиле деген жалгъан хапарны ВСУ-ну спикери Юрий Игнат билдиргенини юсюнден Войнасфейками.рф деген телеграмм-канал жазады.
Экономика
19.10.2022 - 20:30 | 👁 13

Подробности...

Мобилизацияны кезиуюнде бизнесге танг себеплик

Бюгюнлюкде мобилизация бла байламлы лицензиялары болгъан биригиуледен специалистле  аскерге чакъырылсала да, ала болгъан адам санлары бла ишлерин бардырыргъа эркиндиле.  Аллай организациялагъа тазир...
Спорт
19.10.2022 - 19:22 | 👁 10

Подробности...

Владикавказдан ахшы хорламла бла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре, бу кюнледе Владикавказда мас-рестлингден «Мамыр  Кавказ» деген битеуроссейли маданият - спорт фестиваль бардырылгъанды. Ары СКФО-ну битеу...
Право
19.10.2022 - 19:17 | 👁 8

Подробности...

Жангылып, борч жазылгъан эсе

Бирде атлары, тукъумлары, аталарыны атлары окъуна бирча инсанла тюбейдиле. Быллай кезиуде уа бирини борчу башхасына жазылыргъа боллукъду.
Спорт
19.10.2022 - 19:15 | 👁 17

Подробности...

Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Грозный шахарда дзюдодан СКФО-ну биринчилиги ётгенди. Ары округну битеу субъектлеринден 300-ден аслам спортчу къатышханды.  
Жангылыкъла
19.10.2022 - 19:13 | 👁 5

Подробности...

Хар элге да терк ишлеген интернет

2030 жылгъа Россейде адам саны 100-500 болгъан гитче эллени барында да 4G интернет ишлерикди. Келир жыл ол къайсыларында болурун сюе эсегиз, Госуслуги порталгъа кирип, 12 ноябрьге дери къол кётюрюрге...

Страницы