Иги кесек иш тамамланнганды, алай алда бютюн кёп жумушла сакълайдыла

Бу кюнледе  КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда жыйылыу болгъанды. Аны ишине  КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хубиев,  КъМР-ни Парламентини  Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетини таматасы Нина Емузова, тийишли министерстволаны бла ведомстволаны,  окъуу юйлени келечилери, районлада, шахарлада, элледе жаш тёлю биригиулени башчылары да къатышхандыла.

Жыйылыуда министерство 2022 жылда  тамамлагъан ишлени эсеплери чыгъарылгъандыла эмда  2023 жылгъа борчла белгиленнгендиле. Аланы юсюнден министр Азамат Люев билдириу этгенди. Ол бу министерство къуралгъынчы жаш тёлю бла байламлы ишле ючюн КъМР-ни Билим бериу, илму эмда  жаш тёлюню ишлери жаны бла министерство жууаплы болгъанын эсге салып,  бюгюнлюкде  бардырылгъан жумушланы асламысы  ол заманда къуралгъанларын чертгенди.

– Министерство 2022 жылны сентябрь айында  къуралгъанды. Жети айны ичинде  ишин къурау жаны бла иги кесек жумуш тамамлагъанды. Баш  борчубуз – ёсюп келген тёлюню  инсанлыкъ жууаплылыгъын сезерча, Ата журтну сюерча, ниет жаны бла чыныгъырча этиудю, билим, маданият жаны бла ёсерине, хунерини  айныууна себеп болууду,-дегенди ведомствону таматасы.

Жаш тёлюню патриот ниетде юйретиу къалай къуралгъаныны юсюнден айта, министр быллай шартла келтиргенди: озгъан заманны ичинде  сабийле эмда жаш тёлю бла  битеу билим берген учреждениялада, бийик  эмда энчи окъуу юйледе  «Донбасс-2022» сурат кёрмюч,  «Биз Кавказ ючюн жаныбызны аямай сюелгенбиз» деген  аскер-патриот фестиваль да ётгендиле.  Энчи аскер операциягъа къатышханланы  сабийлери бла  байламлы энчи  программа бардырыла турады. 2022 жылны сентябрь айындан башлап «Биз биргебиз» деген  штабны  иши тюрлендирилгенди. Энди аны баш магъаналы жумушу энчи аскер операциягъа къатышхан аскерчилеге себеплик этиу бла байламлыды.

Дагъыда  «Сабийни мектепге барыргъа хазырла» деген  жандауурлукъ марафон къуралгъанды.  Аны кезиуюнде  мингден артыкъ  карандаш, къалам  жыйышдырылгъанды, аладан тёрт жюзю Херсон областьны  Скадовск районуна  жиберилгенди.  Жылны ахырында уа мингден артыкъ волонтёрну бирикдирген  республикалы форум кесини ишин бардыргъанды. Жаш тёлю министерство, республиканы 100-жыллыгъы бла  байламлы   ишлеге да тири къатыша, тюрлю-тюрлю   фестивальла  къурагъанды.

Жаш тёлю биригиулеге эмда  жамауат организациялагъа, бютюнда бег а мектеплеге эмда  энчи  усталыкъ  бериу  жаны бла окъуу юйлеге, энчи эс бурулады, аланы башламчылыкъларына себеплик этиледи. Анга уа  грантла уллу себеплик этедиле. Алай бла былтыр  Къабарты-Малкъардан  къыркъ эки проект  элли миллион сомдан аслам  къытханды. 

Министрни оюмуна кёре, жаш тёлю  бла ишлеу  башха  министерствола эмда ведомствола бла къаты  байламлыкъда бардырылыргъа керекди. Нек дегенде жаш адамла  ишлемеген  бёлюмле хазна жокъдула. «Бюгюннгю жаш тёлю бизни келир заманыбыз болгъанын унутмазгъа, аны ючюн биригип ишлерге керекбиз»,-дегенди министр.

Андан сора КъМКъАУ-ну юйретиу иш жаны бла проректору Ауес Кумыков, КъМР-ни  Парламентинде Жаш тёлю палатаны председатели Екатерина Борисевич, «Биринчилени атламлары» битеуроссей къымылдауну регион бёлюмюню таматасы Аслан Шипшев, Черек районда  жаш тёлю политика жаны бла баш специалист Биттирланы  Жамболат да сёлешгендиле. 

Нина Емузова бла  Марат Хубиев оюмларын айтхандыла. Республикада жаш тёлю бла иги кесек иш бардырылгъанын кёрюп тургъанларын айтып, алай аны бла чекленип къалыргъа жарамазлыгъын, аны бютюн кючлендирирге кереклисин чертгендиле.

Холаланы Марзият.
Поделиться: