19.06.2024, 10:39 - Политика

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны жыйылыуунда республикада ич туризмни айнытыуну, аны хайырлылыгъын ёсдюрюуню, аны бла бирге регионда солуу адамлагъа асыры багъа болмазча этиуню амалларын сюзгендиле.  

19.06.2024, 09:05 - Жамауат

Россейде чыгъарылгъан Visa эм Mastarcard банк карточкала тыш къыраллада ишлемей тохтагъанлы эки жылдан артыкъ болады. Ол кеси да чеклениуле кийирилгени бла байламлыды. Энди ала жаланда бизде ишлейдиле. Тышына атланнган туристле уа МИР карталаны хайырланып башлагъан эдиле. Алай энди башха къыралла аны да алмай тебирегендиле. Игиси – бардыла энтта да бирлери аны бырнак этмеген. Ала уа къайсыларыдыла?

18.06.2024, 16:36 - Экономика

Алгъаракъда бизни къыралгъа салыннган жангы чеклениулеге кёре, АБШ-ны долларын, сора дагъыда еврону Москваны Биржасында сатыу-алыу тыйылгъанды. Энди аланы жаланда биржадан тышында рынокда алыргъа неда сатаргъа боллукъду. РФ-ни Ара банкында айтханларына кёре уа, валютаны сатыу-алыу шёндюге дери да ол рынокда асламыракъ эмда тирирек барып тургъанды. Келишимле дагъыда банкланы, аланы эмда хайырланыучуланы (эм биринчиден, экспорт бла кюрешгенлени) араларында этиледиле. Къалай-алай болса да, тюрлениуле бардыла, ала бла байламлы чыгъаргъа боллукъ соруулагъа Ара Банкны сайтында берилген жууапланы бир кесегин басмалайбыз.

18.06.2024, 15:24 - Спорт

 Къабарты-Малкъар къырал университетни спорт арасында «Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла каратени киокушин тюрлюсюнден республиканы кубогу къуралгъанды.

18.06.2024, 08:30 - Жамауат

Шимал Кавказда тирлик жыйыу кезиуге хазырланыуну юсюнден кенгеш бу кюнледе бардырылгъанды. Анга РФ-ни эл мюлк министрини орунбасары Андрей Разин, регионланы, Россельхозараны келечилери, КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев да къатышхандыла.

17.06.2024, 13:00 - Документле

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ Б Е Г И М И 10 июня 2024 г.                       № 93-ПП г. Нальчик

    

ЖАМАУАТ

Жамауат
01.02.2019 - 09:15 | 👁 39

Подробности...

Усталыгъы, иш кёллюлюгю, жарашыулулугъу бла сюйдюргенди кесин

Черек районну больницасында атларын махтап  айтырча   врачла, хирургла, медсестрала да кёпдюле. Аланы  адамлыкъларыны, саусузгъа  сакълыкъларыны юсюнден дайым эшитгенлей турабыз.  Захридин Шариповну...
Жамауат
01.02.2019 - 09:05 | 👁 26

Подробности...

Уллу юйюрню анасы

    Бачиланы Бислиймат уллу толу юйюрню анасы эди. Ол баш иеси Махийланы Магомет бла хайт деген беш жашны бла юч къызны ёсдюрген эди. Ол заманда аллай бир сабийни аякъ юсюне салгъан а, айхай да, тынч...
Жамауат
30.01.2019 - 08:18 | 👁 35

Подробности...

Уллайгъанлагъа жюрек жылыудан юлюш эте

   КъМР-ни Пенсиячыларыны союзу эмда Тиширыуланы Нальчик шахар совети  жашаулары келген  адамлагъа  "Сизге жюрек жылыуубуздан юлюш этебиз" деген ат бла  къууанчлы ингир къурагъандыла.
Жамауат
30.01.2019 - 08:17 | 👁 73

Подробности...

Алиментле тёлемегенледен бютюн къаты сураллыкъды

   РФ-ни Сюд приставларыны службасыны КъМР-де Управлениясы сабийлени  эркинликлерин  къоруулау жаны бла уллу иш бардырады, ёз балаларына    алиментле тёлемей къутулургъа умут этгенле бла кюрешге  уа...
Жамауат
28.01.2019 - 16:20 | 👁 97

Подробности...

Жолоучулукъ Уллу Хорламны белгилеуню чеклеринде къуралгъанды

  Эки кюнню ичинде РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда штабыны оркестри капитан Олег Доценкону башчылыгъында КъМР-де концертле бергенди.
Жамауат
28.01.2019 - 16:02 | 👁 120

Подробности...

Озгъан жылда оспар сёзлери бла къаугъа къозгъагъан политикле

Арт кезиуде бир-бир россейли политикле сёлешген кезиулеринде айтханларын бла къалгъанларын ангыламагъанча кёрюнеди.
Жамауат
28.01.2019 - 09:30 | 👁 25

Подробности...

Музыканы дуниясына жол ачады

 Нальчикде  27-чи номерли  сабий садха жюрюген сабийлеге  музыкадан дерсле ыйыкъгъа эки кере бардырыладыла. Балачыкъла аланы артыкъда бек жаратадыла, алагъа сюйюп жюрюйдюле. Ала тюрлю-тюрлю...
Жамауат
25.01.2019 - 08:12 | 👁 39

Подробности...

Насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызла уа?

   Жашау болумларыны юслеринден «Заман» газетни редакциясына кёпле жазадыла. Аланы окъуй кетгенимде, Лев Толстойну сёзлери эсиме тюшедиле. «Битеу насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызланы уа хар...
Жамауат
25.01.2019 - 08:07 | 👁 48

Подробности...

Кече - къарангы, машинала сюелирча жерле да аз

  Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда келечилери «Жашау журт эм шахарда болум» деген проектни чеклеринде Нальчикде кемчиликле болгъан жерлени тинтгендиле. Специалистле...
Жамауат
23.01.2019 - 08:11 | 👁 32

Подробности...

Саугъалау къагъытла келгендиле

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны къуллугъун...
Жамауат
23.01.2019 - 08:09 | 👁 28

Подробности...

Женгиллик

   Адамны билир ючюн биргесине бир пуд туз ашаргъа керекди деп оруслулада бошдан айтыла болмаз. Ма Мажит да, кёрген къызыны ариулугъуна кёзю къарап, аны бла бир-эки тюбешгенлей, юйюне алып келмесе...
Жамауат
21.01.2019 - 09:20 | 👁 39

Подробности...

Жангы амалла устазлагъа усталыкъларын ёсдюргенден сора да, хунерлерин ачыкъларгъа, аны ишде хайырлана билирге юйретирикдиле

   Сабийлени юйретиуде школгъа дери билим бериу учрежденияла къаллай магъананы тутханларыны юсюнден Элбрус районну Билим бериу управлениясыны баш специалисти Моллаланы Зарета бла ушакъ этгенбиз.
Жамауат
16.01.2019 - 08:14 | 👁 11

Подробности...

Абадан адамгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине къошулгъанды

   РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, 2019 жылны биринчи январындан башлап пенсиячыгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 8846 сом болады.     Ишлемеген...
Жамауат
16.01.2019 - 08:13 | 👁 16

Подробности...

Тазирни азайтырын сюе эсегиз, аны тёлегиз

   Озгъан ыйыкъда (5-11 январьда)   жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этилгени бла байламлы 12,4 мингден аслам терслеу бегим жарашдырылгъанды.   Салыннган тазирни битеу ёлчеми 7,2 миллион...
Жамауат
16.01.2019 - 08:12 | 👁 27

Подробности...

Хобустаны тузлауну баш жорукъларын билсегиз, ол хайырлы, татыулу да боллукъду

  Битеулю амалла    Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан бахча кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха жарагъаны эрттеден белгилиди...

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
19.06.2024 - 09:57 | 👁 3

Подробности...

Жазылыу бошалыргъа юч кюн къалгъанды

Багъалы шуёхла!
Право
19.06.2024 - 09:34 | 👁 2

Подробности...

УФСБ: тыш къыралылагъа Россейге келирге болушханды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, республиканы полициячылары бла бирге, излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде 32-жыллыкъ тыш къыраллыны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла. 
Тарых
18.06.2024 - 18:21 | 👁 17

Подробности...

Тукъумунгу юсюден билиуню магъанасы уллуду

 «Биз, къабартылы Катанчиевле, Чегем аууздан чыкъгъанбыз» -деп, кесини тукъумуну тарыхыны юсюнден манга жазыучу Солтан Катанчиев билдиргенди. Ол сейир шарт бла мен сизни да къысха шагъырей этерге...

Жангылыкъла
13.10.2022 - 16:58 | 👁 6

Подробности...

Соруула бла «исси телефоннга» сёлеширге боллукъду

 Россейни Пенсия фондуну регионда Баш управлениясына «исси телефон» бла сёлеширге боллукъду, аны номери: 8-800-600-01-84.
Маданият
13.10.2022 - 14:54 | 👁 21

Подробности...

Назмула, жырла, саугъала да

Бу кюнледе Нальчикде Мечиланы Кязим атлы къырал жаш тёлю библиотекада «Китапны бетлерин барыбыз да бирге ачайыкъ» деген ат бла байрам озгъанды.
Спорт
13.10.2022 - 14:32 | 👁 8

Подробности...

«Кесими энчи жолум болса сюеме»

Спортну кюч тюрлюлеринде Тетууланы Жамалны жашы Камил жетишимли болгъанды, Россейни спортуну усатысыны нормативин толтургъанды. 
Билим
13.10.2022 - 14:29 | 👁 7

Подробности...

Бешжыллыкъ сабийден башлап таматалагъа дери

Республикада «Къоркъууузлукъну лабораториясыны» жангы арасы ишлеп башлагъанды. 
Маданият
13.10.2022 - 14:19 | 👁 14

Подробности...

Таза жюрекден чыкъгъан поэзия

Белгили поэт Инна Кашежева 1944 жылда Москвада туугъанды. 
Маданият
12.10.2022 - 19:08 | 👁 26

Подробности...

ЮЧГЮЛ НАЗМУЛАНЫ УСТАСЫ

Малкъар поэт Байзуллаланы Локъманны жашы Алий 1939 жылда 20-чы мартда Гирхожанда туугъанды. КъМКъУ-ну филология факультетинде, ызы бла Москвада Горький атлы адабият институтда окъугъанды. Тырныаууз...
Билим
12.10.2022 - 18:41 | 👁 9

Подробности...

Жетишимлери кёллендиредиле

Бизни ёсюп келген тёлюбюз кесини жетишимлери бла хар заманда кёллендиргени, къууандыргъаны, айхай да, ахшы шартды. Ол жетишимле уа жаланда аланы кеслериникиле болуп къалмай, ата-аналарын, устазларын...
Жангылыкъла
12.10.2022 - 16:59 | 👁 2

Подробности...

Телефон бла алыргъа боллукъ билдириуле

Пенсия фондну регионда Баш управлениясыны пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, фондну регион бёлюмлерини «исси телефонларына» неда бир контакт-арасына сёлешгенде айтырча «код» сёзню хайырланадыла...
Саулукъ
12.10.2022 - 16:33 | 👁 11

Подробности...

«Хар инсан да жюреги тартхан иш бла кюрешсе керекди»

Бюгюннгю жигитим Хозаланы Муслим  саусузлагъа багъаргъа сюйгенин тамата класслада окъуна ангылагъан эди тиш доктор боллугъуна  ишексиз эди. 2008 жылда Огъары Жемталаны орта школун бошагъандан сора,...
Саулукъ
12.10.2022 - 14:18 | 👁 10

Подробности...

Ауруу женгил ётерине, саулукъгъа уллу заран салмазына себеплик этген амал

Республиканы Саулукъ сакълау министерствосунда алгъаракълада болгъан брифингде коронавирусну профилактикасыны юсюнден айтылгъанды. 

Страницы