Миллет проектлени эм къырал программаланы толтурулууларына – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Регионну айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны (штабны) президиумуну жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллин бардыргъанды. Кенгешде сёз миллет проектлени, федерал проектлени эм къырал программаланы, 2023-2025 жыллагъа объектле бла байламлы контрактланы юсюнден баргъанды.

Къабарты-Малкъарда къурулуш ишлени асламысы социал бёлюмдеди. Ол 17 школну, биринчи номерли нальчик поликлиниканы мекямыны, онкология диспансерни, чыгъармачылыкъ жаш тёлюню къаласыны, школгъа дери билим берген махкемелени, 9 амбулаторияны, маданият юйлени, спорт сооруженияланы къурулушларыды, билим бериуню 40 махкемесини, 8 поликлиника бёлюмню тынгылы ремонтларыды. Жолланы, жашау журтланы ремонтлары эм къурулушлары, коммунал инфраструктураны жангыртыу, жамауат эм арбаз тийрелени тапландырыу андан ары бардырылады. Битеу да бирге ишле 147 объектде толтуруллукъдула.

«Западны санкцияла политикасындан чыкъгъан къыйныракъ экономика болумлагъа да къарамагъанлай, битеу проектле жашаугъа кийирилликдиле. Россейни Правительствосу социал магъаналы объектлени заман болжалларындан алгъа хазыр этер ючюн битеу тийишли онгланы хайырланады – Президент салгъан борчлагъа кёре», - дегенди Казбек Коков, кенгешни эсеплерин белгилей. Республиканы таматасы подряд ишлени качестволукъларына эм заман болжалларына къарауну кючлерге буюргъанды.

Жыйылыугъа КъМР-ни къурулуш эм ЖКХ министри Алим Бербеков,  КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков да къошулгъандыла.

Поделиться: