Эртте-кеч болса да, борчну тёлерге тюшерикди…

Арт жыллада къыралда адамлагъа кредит ахча берген гитче финанс организацияла аслам жайылгъандыла. Жашау болумлары къолайсыз болгъан гражданла аладан ахча аслам аладыла. Банкла бла тенглешдиргенде, аладан керек заманда борчха ахча алгъан тынчды. Аны себепли адамла, ала айтхан уллу процентлеге да артыкъ эс бёлмей, келишимле этедиле. Алай, жарсыугъа, кёбюсю артда тёлеялмай тебирейдиле. Бир ауукъ замандан а  телефон звонокла башланадыла. Сора компанияла ахчаларын алалмасала, борчларын коллектор организациялагъа сатадыла. Ала уа, артда болгъанына да къошакъ этип, сёлешип, юйлеге да жюрюп тохтайдыла. Къысхасын айтханда, гражданланы жашаулары ол кезиуде тынчлыкъсыз болады.

Аны бла байламлы 2017 жылны 1 январындан бери кюч алып «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» деген 230- номерли Федеральный закон ишлеп тебирегенди. Алай былайда бир затны ангыларгъа керекди: бу закон кредит ахчаны къайтармазгъа эркинлик бермейди. Ол жаланда кредиторну бла гражданинни араларында праволу болумну белгилейди. Аны юсюнден кёп болмай бардырылгъан брифингде РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны регионда управлениясыны ич службаны полковниги Олег Эфендиев толу билдириу этгенди.

   - Хау, коллекторла адамла бла энчи тюбеширге эркиндиле. Андан сора да телефон бла сёлеширге, билдириуле жиберирге боладыла, - дегенди полковник.

=Болсада коллекторланы адамланы тынгысыз этиулерине чек салгъан кезиуле да бардыла. Бек биринчиден, ала ишчи кюнледе адамлагъа жаланда кюннге бир кере 8-ден 22 сагъатха дери сёлеширге эркиндиле. Байрам эм солуу кюнледе уа - 9-20 сагъатха дери. Ыйыкъгъа жаланда эки кере сёлеширге болады. Энчи тюбешиуле да ыйыкъгъа бир кере эркин этиледиле. Билдириулени да кюннге экисинден кёбюн ашырыргъа жарамайды.

- Къалай болса да, коллекторла не сизни, не жууукъларыгъызны жашауларына къоркъуу сала эселе, аны юсюнден право сакълау органлагъа билдирирге боллукъсуз. Дагъыда бир борч бла эки коллектор организация кюреширге эркинлик берилмейди, - дегенди Олег Эфендиев.

Олег Аркадьевич билдиргеннге кёре, приставланы баш борчлары адамланы сейирлерин къоруулауду. Аны себепли ол гражданладан коллекторла бла сёлешиулерин жаздырып турурларын, аладан телефонлагъа келген билдириулени да къырмай сакъларгъа чакъыргъанды.

Поделиться: