Законсуз байыкъланнганды

КъМР-ни прокуратурасы коммерциялы организацияладан бирини оноучусуна ачылгъан уголовный ишни сюдню къараууна бергенди. Ол законлагъа бузукълукъла этип, предприниматель иш бла кюрешгени эмда 17 миллион сом файда алгъаны бла байламлы терсленеди. Анга РФ-ни УК-сыны 171-чи статьясыны 2-чи кесегини «б» пунктуна кёре материалла ачылгъандыла (лицензиясыз предприниматель иш бардыргъаны эм кёп  файда алгъаны ючюн).

Следствие тохташдыргъаныча, 2021-2022 жыллада ол жылыу  эм исси  суу бла жалчытыу жаны бла коммерциялы организацияны къурагъанды эм анга башчылыкъ этгенди. Алай а атылыргъа къоркъуулу эм химиялы уулу затланы хайырланыргъа эркинлик алмагъанды. Алай бла  17 миллион сом  къоллу болгъанды.

Уголовный иш Черек районну сюдюню къараууна берилгенди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: