Отлукъгъа багъала къалай къуралгъанларына къараллыкъды

Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де Управлениясыны келечилери бензинни бла дизель отлукъну сатыуда бузукълукъла этилгенлерин бла къалгъанларын тинтирикдиле. Ол жаны бла буйрукъну службаны ара аппараты нефтьден этилген затланы рыногунда болумну тинтиуден сора бергенди. 

Алай бла отлукъну базаладан сатхан кезиуде ненча тургъанын, ахыргъы багъала  къалай къуралгъанларын сюзерикдиле, ол санда эл мюлк бла кюрешгенлеге. Монополиялагъа къажау законлагъа бузукълукъла этилгенлери тохташдырылса, тийишли оноула чыгъарыллыкъдыла, деп билдиргендиле бизге ведоствону пресс-слубжасындан.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: