Жаш къутхарыучулагъа - чынла

Россейни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясында энчи составны къууанчлы жыйылыуу болгъанды – жаш къутхарыучулагъа чынла берилгендиле.

Жыйылгъанланы управленияны башчысы Михаил Надежин алгъышлагъанды. Ол чынла бериу аланы адамланы къыйын болумладан сакълаугъа салгъан уллу къыйынларына тийишли багъа болгъанын белгилегенди.

Алай бла 141-чи Федерал законнга кёре «Ич службаны майору» деген чынны Тимур Болотоков, Астемир Гилясов, Чеченланы Мурат, Темиркъанланы Астемир, Астемир Кештов эм башхала алгъандыла.

Сюд приставланы регионда управленияларыны башчысыны орунбасары Наталья Литовка уа от тюшюуге къажау-къутхарыу бёлюмню къошакъ усталыкъ билим бериу бёлюмюню башчысыны орунбасары Наталья Коломийцеваны управленияны ыразылыкъ къагъыты бла саугъалагъанды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: