Жаш фахмуланы белгилегендиле

Поэзияны халкъла аралы кюнюне жоралап Кенже элни Маданият юйюнде  регионла аралы  «Берег дружбы-КБР» фестивальны гала-концерти болгъанды. Бу жумуш КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну, Али Шогенцуков атлы фондну таматасы Леонид Шогенцуковну эм Юнескону келечиси Розета Марышеваны себепликлери  бла къуралгъанды. 

Быйыл конкурсну биринчи урумуна Шимал Осетиядан, Чеченден, Ингушетиядан, Дондагъы Ростовдан, Донецк эм Луганск республикаладан, дагъыда жетмиш башха региондан да мингден аслам сабийле бла абаданла  къатышхандыла.

Жаш фахмуланы усталыкъларына къараргъа келген  къонакъланы санында «Неклиновский районну белоруслары» культура араны таматасы Ирина Север, «Краснодар крайны Север районуну украинлилери» культура араны келечилери Андрей бла Юлия Самойлик да болгъандыла. Кёп болмай дуниясын алышхан фахмулу поэт Леонид Север бу проектни къураргъа кёп къыйын салгъанын да энчи чертгендиле. Аны себепли бу байрам анга аталгъанын да айтхандыла.
 Жыйылыугъа келгенлени Кенжени администрациясыны башчысы Эдуард Степанов да алгъышлагъанды. Быллай магъаналы проектле сабийлени, жаш адамланы да фахмуларын ёсдюрюрге иги къошумчулукъ этгенин чертгенди. Кенжени Маданият юйюнде уа къонакълагъа, жаш фахмулагъа да не заманда да тюберге, болушургъа да хазыр болгъанларын  айтханды.  

Леонид Шогенцуков да Эдуард Юрьевичге ыразылыгъын билдиргенди, себеплик этип тургъаны ючюн а «Берег дружбы – 10 лет» деген майдал бла саугъалагъанды. Дагъыда Россейни халкъ артисти Наталия Гасташева да хар заманда да болушуп тургъаны  ючюн аллай майдалгъа тийишли болгъанды. 
«Орус сёзге къуллукълары ючюн» майдалла бла жазыучула Османланы Хыйсаны, Пётр Хатуевни, Малкъар театрны артисткасы Алтууланы Халиматны да саугъалагъандыла. Марита Жамбекова, Елена Кан, Эльдар Дымов «Чыгъармачы жаш тёлюню сыйлы насийхатчысы» белгилеге тийишли болгъандыла.

Концерт программаны уа Леонид Северни чыгъармаларын окъуп ачхандыла. Поэтни назмуларын айтып  къууандыргъан сабийлени санында Бапыналаны Альтаир, Уяналаны Кязим, Настя Романова, Джамиля Тумгуева, Кетенчиланы Айла, Искандер Коков белгиленнгендиле 
Розета Марышева конкурсха онлайн халда къатышхан сабийле да кёп болгъанларын айтханды. «Аланы санында Херсон областьда жашагъанла, ала, быллай эришиулеге къатышхандан сора да, энчи аскер операцияда болгъан аскерчилеге себеплик этип жашайдыла», – дегенди. Байрамгъа уа андан Дина Шешня, Марк Шешня, Аврора Ткачёва бла Платон Ткачёв келгендиле. Марк а «Кабардино-Балкария» деген назмусун окъугъанды.  
Дагъыда биринчи урумда хорлагъан сабийлени чыгъармачылыкълары бла шагъырейлендиргендиле. Аланы санында жырлагъан, тепсеген, назмула окъугъан, сурат ишлеген сабийле да болгъандыла. Хореография сабий ансамбльлени, миллет къобузда сокъгъан къауумланы да белгилегендиле. 

Нальчикни биринчи номерли музыка школундан Бёзюланы Амина бла Мурат Шхагапсоев «Горный край» жырны эшитдиргендиле. Дагъыда Амалия Хачатрян, Къужонланы Амалия, Трамланы Самира, Мейралиева Ксения да аламат жырлагъандыла. Ол сабийлени санында жети жылы толгъан фахмулу Болатланы Марибельни уа энчи белгилерчады, ол «Уморилась» деген орус халкъ жырны айтып, хар келгенни да ариу ёню бла сейирсиндиргенди. 
Ызы бла «Сёзню кючю» бёлюмде ана тиллеринде жазыучуланы чыгъармаларын уста окъугъан сабийлени да белгилегендиле. Аланы кёбюсю, назмула окъугъандан сора да, кеслери да жазадыла. Аланы санында Сарбашланы Малика, Ахматланы Мадина, Шакъманланы Назиля, Салим Кумышев. 

«Берега дружбы» проект сабийлени фахмуларын айнытхандан сора да, юйюрге да уллу эс бурады. Юйюр хар не ахшылыкъны, башламчылыкъны да мурдору болгъанын айтхандыла. «Мени юйюрюм» бёлюмде хорлагъан Борис Кишевни, Азамат Керимовну эм Башийланы Муратны  юйюрлерин а сахнагъа чакъыргъандыла. Ала кеслерини юйюрлерини юсюнден видеороликле жарашдыргъанланы араларында алчы жерлеге тийишли болгъанларын чертип, махтау къагъытла, кубокла да бергендиле. Башийланы Муратны юйдегиси Амина уа хар келгенни да юйюрюне сакъ болургъа, бир бирни сюерге, бир бирге намыс берирге чакъыргъанды. 

Ызы бла эришиуге къатышхан, алчы жерлени алгъан эм гитчеле Алтууланы Мустафаны, Гуртуланы Муслимни, Дамир Шогенцуковну, Тамила Балагованы, Имран Мамхеговну да сахнагъа чакъырып алгъышлагъандыла. Леонид Северни чыгъармаларын эм ариу окъугъан Темуккуланы

Джамиля, Толгъурланы Камилла, Малик Небежев махтау къагъытла бла кубоклагъа тийишли болгъандыла. 

Ызы бла фестивальгъа къатышханланы барын да КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону келечиси Байтуугъанланы Исмайыл алгъышлагъанды. Проектни бардыргъанлагъа да ыразылыгъын айтып, министерствону атындан саугъала бла махтау къагъытла бергенди.  

Темуккуланы Амина.
Поделиться: