Сакъатлыкълары болгъанлагъа болушурча

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «тёгерек столда» психикаларында энчиликлери болгъан адамланы реабилитацияларын бардырыуда саулукъ сакълау, социал къорууланыу учрежденияланы эм коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО) араларында байламлыкъла тохташдырыуну юсюнден айтылгъанды.

Жыйылыуну ача, палатаны социал политика, саулукъ сакълау, физкультура эм спорт жаны бла комиссиясыны келечиси Наталья Шинкарёва «тёгерек стол» психикаларында энчиликлери болгъан адамланы «Башхала?» деген фестивалына хазырланыуну чегинде къуралгъанын белгилегенди. Алай ауругъанлагъа республикада къаллай болушлукъ этилгенини юсюнден Саулукъ сакълау министерствону штатдан тышында специалисти – психиатр Шауаланы Мадина доклад этгенди, Нальчикни психоневрология интернатыны директоруну орунбасары Марина Кештова социал къорууланыу учреждениялада ауругъанланы реабилитациялары къалай къуралгъаныны юсюнден айтханды. Бу ишге НКО-ла этген себепликни юсюнден Сакъат сабийлени ата-аналарыны битеуроссей организацияларыны республикада бёлюмюню башчысы Бёзюланы Марина билдиргенди.

Ахырында Психика саулукъну сакълау союзну башчысыны орунбасары Дмитрий Полубояринов, жыйылгъанлагъа ыразылыгъын билдире, саулукъ сакълау учрежденияла, НКО-ла, волонтёрла кючлерин бирикдирип ишлеселе, саусузлагъа этилген болушлукъ жангы даражагъа чыгъарына ышаннганын чертгенди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: