Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы алгъышлауу

Къабарты-Малкъар 
Республиканы Башчысы К.В.Коковну Ата журтну 
къоруулаучусуну кюню бла алгъышлауу

Къабарты-Малкъар Республиканы хурметли жамауаты! Сизни Ата журтну къоруулаучусуну кюню бла алгъышлайма!
Бу байрам къыралыбызны аскерини бла флотуну махтаулу тарыхыны белгисиди. Быллай кюнде биз Ата журтубузну къоруулаучуларыны тюрлю-тюрлю тёлюлерин, къанлы къазауатда туугъан жерлери, Ата журтну эркинлиги эмда жалынчакъсызлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай кюрешгенлени уллу хурмет бла эсгеребиз, аланы жигитликлерине баш урабыз.
Уллу Ата журт урушну ветеранларына уа биз энчи ыспас этебиз. Ма ол махтаулу тёлю нацизмни ууатханын, къыралыбызны бла битеу дунияны огъурсуз кючден къутхаргъанын биз бир заманда да унутурукъ тюйюлбюз. Аланы жигитликлери халкъны эсинде, Ата журтха кертичиликни бла кишиликни, таркъаймазлыкъ ниет чыныгъыулукъну аламат юлгюсюча, къаллыкъды.
Биз бюгюнлюкде да кеслерини аскер борчларын бет жарыкълы толтургъанланы барысына да  ыразылыгъыбызны билдиребиз. Жюрегибизден келген алгъышларыбызны энчи аскер операция баргъан тийреледе къуллукъларын бардырып, Ата журтубузну къоркъуусузлугъун бла келир заманын кеслерин аямай жигитча къоруулагъан аскерчилерибизге жоралайбыз. 
Аланы араларында Къабарты-Малкъарны махтаулу жашлары да бардыла. Биз ала бла ёхтемленебиз эмда ала кёп да бармай Хорлам бла сау-саламат къайтырыкъларына ийнанабыз.
Барыгъызгъа да кийик саулукъ, жюрек ырахатлыкъ тежейме, бар игиликле да сизни болсунла!

Поделиться: