Къошакъ файда алыргъа онгла бардыла

Эсигиздемиди, «Бриллиантовая рука» кинону жигити Лёликни: «Къуру айлыкъгъа жаша!» - деген къаргъышы? Бюгюнлюкде уа бу сёзле бютюнда магъаналы болгъанча, кёпле бир жерде ишлегенлери бла чекленип  къалмай, къошакъ файда излейдиле. Работа.ру сайт бардыргъан тинтиулеге кёре, россейлилени 43 проценти шёндю экинчи иш излейдиле, 19 проценти уа жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде къошакъ  файда алгъандыла. Алайды да айлыкъгъа жашар онг бармыды, къошакъ файда къайдан чыгъады? Бу статьяда соруулагъа жууапла берирге кюреширикбиз.

 Къуру айлыкъгъа къарама

Айны ахырына дери хакъны сакълап тургъан шёндюгю заманда терсди. Къошакъ файда адамгъа ышаннгылылыкъ береди. Сёзге, аны бир жанына салып, артыкъда багъалы зат сатып алыргъа, неда эрттеден толтурургъа  сюйген муратха жетиширге  боллукъду. Тюрлю-тюрлю  сылтаула бла ишсиз къалгъанда, ол бир кезиуге баш кечиндирирге онг берликди. Дагъыда  экинчи ишде адам кесини билимин, фахмусун сынаргъа, жангы усталыкъгъа хунерин ачыкъларгъа да болады.   

 Къайда ишлерге?

Сёзге, ишлеген жеригизде кесигизге къошакъ борчла алып, аны ючюн ахча тёленирин излерге  боллукъсуз. Аллай онг жокъ эсе уа, экинчи ишге кирирге жарайды, ол законлагъа чюйре келмейди. Болсада солууну юсюнден унутмагъыз, ансы арып, ишде жукъгъа жарамай къалыргъа къоркъуу уллуду.

Шёндюгю усталыгъыгъыз бла байламлы болмагъан жерде ишлеген да игиди. Бир жанындан жангы сынау, билим аллыкъсыз. Башха жанындан а эсигизни юйреннген, хар кюн да толтургъан жумушладан башхагъа буруп, солугъан этериксиз. 

 Экинчи ишни къайда табаргъа боллукъду деп сорлукъсуз. Шёндюгю заманда мадарла кёп тюрлюдюле. Сёзге, Интернетде ишчи жерле басмаланнган сайтла кёпдюле. Алада курьерден башлап, предприятияны башчысына дери вакансияла бардыла.  Аллай сервиследен бири Работа.ру сайтда «Подработка» бёлюмдю. Аны бла хайырланнган кезиуде инсан ишге битеу тийишли жорукъла сакъланып алынады, тийишли  тёлеуле этиледиле.

Интернет болушурукъду

Андан сора да, Интернетде ишлерге барды онг:  копирайт, тюрлю-тюрлю сайтлагъа билдириуле басмалау, суратла ишлеу бла кюреширге боллукъду. Графический дизайн бюгюнлюкде эм изленнген усталыкъды. Дагъыда мобильный телефонлагъа оюнла жарашдырыу, тюрлю-тюрлю программаланы сынау бла кюреширге да болады.

Билим, сынау бар эсе, юридический жумушланы толтурургъа, бухгалтер болургъа, финансла жаны бла ангылатыу ишни бардырыргъа да жарайды.

Чыгъармачылыкъгъа да барды жер:  макъамла, китапла, видеороликле жаздырып. Сурат алдыра билгенле уа   «Лори», PressPhoto, Photogenica сайтлагъа сатаргъа боллукъдула чыгъармаларын.

Къуру Интернетде угъай, жашауда да барды къошакъ иш. Сёзге, ата, ана да кёп ишлеген юйюрде сабийлеге къараргъа. Бюгюнлюкде кёпле юйлеринде киштикле, итле, башха жаныуарла тутадыла. Аланы иелери солуугъа кетселе, неда аланы кюн сайын орамда айландырыргъа заманлары болмаса, бу жумушланы кесигизге алып, къошакъ ахча ишлерге боллукъду.

Гитче предприятие

Къол бла этилген затлагъа ахыр жыллада сурам уллуду. Тиге, эше биле эсегиз, чыгъармаларыгъызны сатаргъа боллукъду: «Ярмарка мастеров», «Вселенная handmade», Hands4U сайтлада.

Окъууну иги бошагъанла уа репетиторлукъ алып, школчулагъа болушаллыкъдыла.  Жашагъан шахарны иги билген, адамла бла бир тилли женгил болгъанла уа экскурсияла къураяллыкъдыла. Энтта къысха курсланы тауусуп, ариулукъ сферада ишлерге да жарайды: стилист, чач къыркъыучу, къашланы бояучу, тырнакъланы ишлеучю эм башхала.

Кёресиз, шёндюгю кезиуде ишчи жерден сора энтта къошакъ файда алырча онгла бардыла. Биз аладан жаланда бир кесегини юсюнден айтханбыз.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: