Спортну айнытыугъа – баш магъана

«Единая Россия» Спорт министерство бла бирге «Россейни кючю» битеуроссей къыш марафонну башлагъанды. Аны чеклеринде фестивальла, конкурсла, ачыкъ жараула, белгили спортчула бла дерсле къураллыкъдыла. Бу жумушла 17 мартха дери бардырыллыкъдыла.

 Аны юсюнден партияны генсоветини секретары Андрей Турчак Ханты-Мансийскде марафонну ачылыуунда  айтханды.

 - Партия проектлени арасында ол эм жашды. Былтыр аны жай бёлюмюн бардыргъанбыз. Ол къаллай бир спортчуну бирикдиргенин кёрюп, аны къышда да  къураргъа оноу этгенбиз,-дегенди ол.

  Андрей Турчак къыралда спортну айнытыугъа энчи эс бурулгъанын белгилегенди.  «РФ-ни Президенти Владимир Путин да   жетишимлени спортуна бла физкультурагъа баш магъана береди.   Федерал программаланы себепликлери бла Спорт дворецле, секцияла, майданла ачыладыла. «Единая Россия» «Zа самбо» проектни башлагъанды, регионлада «Сергей Карякинни шахмат клублары» ачыладыла»,-дегенди  ол.

Спорт марафонну къурау комитетини башчысы, Олимпия оюнланы грек-рим тутушуудан юч кере чемпиону   Александр Карелин «Россейни кючюню» чеклеринде лыжалада, конькиледе учууну ыйыкълары, саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанланы спортуну мадарлары бардырыллыкъларын билдиргенди.

 - Жайда марафоннга къатышхан 200 минг адам белгили  спортчула, тренерле бла тюбешгендиле. Къышда да анга сейир уллу боллугъуна ийнанама. Россейни  башчысы бизни  къарыулу болургъа чакъырады – хар инсанны, къыралны саулай да. Аны ючюн спортда тюз жол сайларыгъызны тежейме,-дегенди ол.

23-25 февральда лыжалада учууну солуу кюнлери боллукъдула. Анга Олимпиялы чемпионла да къатышырыкъдыла. 26 февральда уа  конькиледе учууну ыйыгъы ачыллыкъды. 4 мартдан  тышыриуланы саулугъуну ыйыгъы, 11 мартда  спорт масленица бардырыллыкъдыла. Алагъа къатышыргъа сюйгенле «Россейни кючю» марафонну сайтында эсепге турургъа боллукъдула.

Эсигизге салайыкъ, марафонну жай кезиую былтыр 1 июньдан 12 августха дери бардырылгъанды.  Анга 200 мингден аслам адам къатышханды. Регионлада спорт аралада дерсле къуралгъандыла, чемпионла бла мастер-классла болгъандыла. Бу жумушлагъа саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъан инсанла да къошулгъандыла.

 Къабарты-Малкъарда да бу жумушлагъа сейир уллу болгъан эди. Партия жанлыланы регион советини сопредседатели Шауаланы Разият KABARDIN-BALKAR.ER.RU  сайтны журналистлерине айтханыча, «Россейни кючю» сайтны жапмазны,  жараула   андан ары хайырланыуну  юсюнден тилекле кёп болгъандыла. «Февральда марафонну къыш бёлюмю боллугъу къууандыргъанды. Жайда уа республиканы битеу районларында  спорт эришиуле къуралгъан эдиле. Алагъа мингден аслам адам къатышханды. Алагъа белгили спортчула бла тренерле къошулгъанларын, Парламентни депутатлары да тири болгъанларын айтырчады.  Республиканы инсанлары марафоннга сюйюп къатышхандыла. Аны къыш бёлюмюне сейир уллу боллугъуна ышанырчады»,-дегенди ол.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: