«Быллай бийик даражагъа ким келишгенин бла къалгъанын билирге керекбиз»

Россейни Ара айырыу комиссиясыны (ЦИК) башчысы Элла Памфилова билдиргенича, президентни сайлау бюллетеньледе тёрт кандидат боллукъду: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ),  Владислав Даванков («Новые люди») эм бюгюннгю башчы Владимир Путин. Комиссияны бу оноууну юсюнден оюмларын республиканы Айырыу штабыны келечилери билдиргендиле, аланы юслеринден Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны пресс-службасы жазады.

«Аскер къарындашлыкъ» битеуроссей жамауат биригиуню регионда толтуруучу комитетини башчысы Владимир Абаноков белгилегенича, сайлауну хар адам да этерге борчлуду. «Алай къол кётюрюрден алгъа биз жангыз да президентни угъай, къыралыбызны Баш аскер таматасын да айыргъаныбызны эсде тутаргъа тийишлибиз.

Кандидатлагъа багъа бичерден алгъа ала быллай бийик даражагъа келишгенлерине бла къалгъанларына да къараргъа керекбиз. Энчи аскер операция бардырылгъан кезиуде Ата журтларын сюйген инсанла сынамы, халкъ аллында жюрюген даражасы да бизге хорларгъа болушурукъ адамны сайларларына ишексизме», - дегенди.

Жамауат палатаны аппаратыны башчысы Анна Дьяченко кандидатланы атларын белгили этгени бла ЦИК бу ишге ачыкълыкъ салгъанын чертгенди. Ол ойлагъаныча, бу къуллукъ ючюн айырыулагъа къатышыргъа излеген инсанла барысы да кеслерини кандидатураларын кёргюзтгендиле.

- Ала жанлыланы саны кереклиси тенгли болмагъанла кюрешден чыкъгъандыла. Мен суннгандан, айырыучула эки къауумгъа юлешиннгендиле: къол ким ючюн кётюрлюклерин эрттеден да билгенле эм ахыр такъыйкъагъа дери, сагъыш этип турлукъла. Къыраллары не бла, къалай жашагъанын ангыламагъанла да тюбейдиле, ала айырыулагъа келлик да болмазла. Ала, артда юйлеринде олтуруп, хар не да къалай аманды деп ушакъла да бардырырла, болсада аллайла иги да аздыла, - деп къошханды Анна Дьяченко.     

Жамауат штабны келечиси, Прохладныйде «Шахар электроызла» биригиуню таматасы Роман Литвинов а бюллетеньде болгъан кандидатладан экиси алгъын жыллада да айырыулагъа къатышханларын, экеулен да кеслерин бу ишде биринчи кере сынагъанларын эсгертгенди.

- Ючеулен политика партияланы келечилеридиле, ала барысы да Къырал Думагъа киредиле, жамауатдан тутхучлулукълары да барды. Къыралыбызны бюгюннгю башчысы уа кандидатурасын кеси кёргюзтгенди. Айырыулада эришиулюк болургъа, сайлау а керти да магъаналы иш бардыргъан, кючлю адам ючюн этилирге керекди, - дегенди ол.

- Россейни президентини бу жолгъу айырыуларына хазырланыу болмагъанча тири барады. Къыралыбызны башчысын сайлаутарыхда тёрт кандидат экинчи кере болады. Мен сагъыш этгенден, патриот ниетли адамларыбызны кёбюсю бусагъатдагъы оноучубуз жанлыдыла. Ол да сейир тюйюлдю. Тёртюсюню арасында Владимир Путин алгъадады, анга жетер ючюн къалгъанлагъа иги да кюч салыргъа керекди, аны ала кеслери да ангылайдыла. Аны айтханым, Путиннге халкъ ышаннган этеди.

Башха кандидатланы да барды энчиликлери, ала жангы адамланы кёрюрге сюйген айырыучуланы бу излемлерин толтураллыкъдыла, - дейди Жамауат штабха, Май районну Жамауат палатасына да кирген Светлана Герасимова.

Китап окъургъа сюйгенлени биригиуню башчысы, Жамауат палатагъа бла Жамауат штабха кирген Наталья Шинкарёва чертгенича, кандидатланы атлары белгили болуп, 6 мартха дери аланы айырыуланы аллында программалары басмалансала, адамлагъа сайлауларын этерге тынчыракъ боллукъду.

- Манга уа былайда хар не да ачыкъды. Ол тизмеде алчы барды, аны айырыу кампаниясы бек магъаналыды, миллетни жанындан да анга ийнаныу уллуду. Дагъыда башха кандидатла болгъанларын да ахшы шартха санайма, нек дегенде хар инсан да оноу, сайлау этерге да эркинди, - деп къошханды ол.

ЛДПР-ни регион бёлюмюню келечиси, Жамауат штабха кирген Газаланы Масхут да бюгюнлюкде россейлилени барысыны да белгили неда энди кюч ала баргъан политика партияладан кандидатла ючюн къол кётюрюрге онглары болгъанларына эс бургъанды. «Мен, ЛДПР-ни келечисича, кесими сайлаууму этгенме. Алай, бизни – Россейни инсанларын  – бир зат бирикдиреди, битеуюбюз да жашау игиленирин, хорламны, сабийлерибизге мамыр эм ырахатлы жашау сакълагъаныбыз», - дегенди.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: