Инсанланы саулукълары, тынчлыкълары да сакъланырыкъдыла

Жылны аллындан бери бир ненча магъаналы закон сюзюлюп, тюрлю-тюрлю окъулуулада къабыл кёрюлгендиле. Аладан бирлери бла бу къысха статьяда шагъырей этебиз.

Сакъатла бла сабийле

Сакъатлыкъны 1-чи къаууму берилген инсанланы пассажир транспортдан зор бла тюшюргенле тазир тёлерикдиле. Ол жаны бла законну проектин РФ-ни Къырал думасыны депутатлары биринчи  окъулууда къабыл этгендиле. Парламентарийле саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъан сабийлени бла таматаланы пассажир транспортдан зор бла тюшюрюрге ахырда жарамагъанын айтадыла. «Аны ангыламагъанла уа тазир тёлерикдиле»,- дегенди думаны  башчысы Вячеслав Володин законопроектни юсюнден.

Алай бла РФ-ни Административ бузукълукъланы кодексине тюзетиуле биринчи окъулууда сюзюлгендиле. Алгъаракълада уа сакъатлыкъны 1-чи къаууму берилген инсанла пассажир транспортда кеслери жангыз барсала, социал карталары неда жол ючюн тёлерге ахчалары болмаса да, автобусладан, троллейбусладан зор бла тюшюрюрге жарамагъаныны юсюнден федерал закон къабыл кёрюлгенди. Жол ючюн ахча тёлеялмагъан сабийлени да.

Быллай бузукълукъ ючюн тазир водительге 5 минг сомгъа, жууаплы къуллукъчугъа уа 30 минг сомгъа дери жетерикди.

Дарманла - чырмаусуз 

Элледе дарманланы чырмаусуз сатып алыргъа онг боллукъду. Аланы участка больницалада, амбулаториялада, фельдшер пунктлада сатарыкъдыла. Ол жаны бла тюзетиуле «Дарманланы сатыу-алыу» эм «РФ-ни инсанларыны саулукъларын сакълауну  юсюнден» Федерал законлагъа биринчи окъулууда къабыл этилгендиле.

Парламентарийле элледе жашагъанладан дарманла сатып алыргъа онглары болмагъаныны юсюнден тарыгъыула кёп болгъанларын белгилегендиле. Анда аптека болмаса, жууукъдагъы шахарлагъа барыргъа тюшеди, алай бла жол эм заман къоранчла этиледиле. Тамата тёлюге уа юйден тышына чыкъгъан окъуна къыйынды.

Закон къабыл кёрюлсе уа, дарманла  участка больницалада сатыллыкъдыла. Аны бла бирге   амбулаторияла, фельдшер  пунктла, битеулю врач практиканы аралары ол жаны бла лицензия алыргъа боллукъдула.  Ол санда организацияда провизор неда  фармацевт жокъ эсе да,  ишчиледен  бирини тийишли билими болгъан кезиуде.

 Ичгисиз  къаллыкъдыла

Регионла сыраны, башха ичги затланы ресторанлада, кафеледе, алача башха жерледе сатыуну низамын тохташдырыргъа эркин этилгендиле. Аны бла бирге кёп къатлы юйледе бла аланы тийрелеринде тюкенледе ичги сатылгъан заманны къысхартыргъа да боллукъдула.

Ол жаны бла закон ючюнчю окъулууда къабыл этилгенди. Парламентарийле кёп къатлы юйледе жашагъанладан биринчи къатлада тюкенчикле кюндюз аш-суу сата эселе,  ингирде ичгини къуйгъанларына тарыгъыула кёп болгъанларын айтадыла. Алайда ичгичиле жыйылып, тюйюш, даулаш тауушла адамланы къыйнайдыла. Закон бу болумну бир низамгъа келтирликди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: