Къыралда болумну не жаны бла да игилендирирге себеп болгъанды

«Единая Россияны» халкъ программасында белгиленнген жумушла  96 процентге толтурулгъандыла. Аны эсеплерин  къыралны башчысына кёргюзтюрюкдюле.   

Партияны башчысы Дмитрий Медведев,  битеу чырмаулагъа къарамай, жамауатны аллындан алгъан борчла тамамланнганларын белгилегенди. «Биз сёзюбюзге кертичи болгъаныбызны  кёргендиле инсанларыбыз»,-дегенди ол.

Дмитрий Анатольевич партияны съездинде къыралны Президентине айырыулада Владимир Путиннге тутхучлулукъ берирге келишгенлерин эсгертгенди. «Бизни ишибиз  айырыулада аны хорламына уллу къошумчулукъ этерикди»,-дегенди ол.

Халкъ программаны бир-бир бёлюмлерини юслеринден энчи айтылгъанды. «Единая Россия» медицинаны айнытыугъа, саулукъ сакълауну биринчи бёлюмюню ишин игилендириуге энчи магъана береди. Сёзге, 2023 жылда регионлагъа терк медицина болушлукъ службалагъа 2,5 минг машина, 85 минг тюрлю-тюрлю оборудование, медицина комплексле берилгендиле.

- Жюрек-къан тамырлары къыйнагъан инсанланы багъыуда жангы мадарланы хазырлаугъа тири къатышханбыз. Ол санда хакъсыз дарманла бла жалчытылыннганланы  къауумлары кенгертилгендиле. Аз тюбеген аурууладан къыйналгъан сабийлеге болушхан «Круг добра» фондха бюджетден бёлюннген ахча эки кереге кёбейтилгенди. Бу жумушлагъа уа 145 миллион сом берилгенди,-деп чертгенди Дмитрий Медведев.

Социал себеплик жаны бла мадарла да тамамланнгандыла. Миллиондан аслам юйюрге аналыкъ капитал  берилгенди – индексация тамамланып. Дагъыда бюджет сферада ишлеген 13 миллион инсанны пенсиялары бла айлыкълары ёсдюрюлгенди. Саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъан 11 миллион инсаннга социал тёлеуле кёбейтилгендиле, медицина реабилитация техникагъа ахча ёсдюрюлгенди.

 Халкъ программаны болушлугъу бла 800 минг окъуучугъа школлада жерле къуралгъандыла, сабий садлада да 245 минг къошакъ жер ишленнгенди. Дмитрий Медведев школла, сабий садла, культура арала, спорткомплексле, саулукъ сакълау учрежденияла ишлетиу мындан ары да партияны энчи борчларындан бирлери болгъанларын белгилегенди.

 Билим бериу эм илму жаны бла мадарланы юслеринден айтханда, жаш алимлеге грантла кёбейтилгендиле. «Менделеев карта» ишлеп башлагъанды. Анга уа 7 мингден аслам жаш алим, аспират, студент эм окъуучу киргендиле.

 2023 жылда программагъа энтта бир бёлюм къошулгъанды – «Жангы регионланы айнытыу». Ол а 97 процентге тамамланнганды.

 Партияны башламчылыгъы бла Правительство Донбассны, Запорожье эм Херсон областьланы социал-экономика жаны бла айнытыуну программасын къабыл кёргенди. Анга тийишлиликде, бу регионлада жашагъанлагъа   болушлукъ къыралны башха жерлериндеча боллукъду. «Ол жангы субъектлени жамауатыны аллында бизни борчубузду. Жашау журт-коммунал  мюлкню, битеу инфраструктураны жангыртыу да магъаналыды»,-деп белгилегенди партияны оноучусу.

«Единая Россияны» башламчылыгъы бла жангы регионланы пенсия эм  социал страхование системаларын  сингдириу жаны бла мадарла толтурулгъандыла, партия проектле барысы да тамамланадыла, «Мен Россейдеме» портал ишлеп башлагъанды.

«Единая Россияны» генсовентини секретары Андрей Турчак халкъ программа  ишлеп башлагъанлы 83 мингден аслам социал объект ишлетилгенин неда жангыртылгъанын билдиргенди. Ол санда 1338 школ, 1676 сабий сад,   882 саулукъ сакълау учреждение, 145 спорткомплекс.   2,8 мингден аслам школ бла 4,2 минг саулукъ сакълау учреждение тынгылы жангыртылгъандыла.

 - 3,9 минг фельдшер-акушер пункт къуралгъанды, почтаны 2,1 мингден аслам пункту тапландырылгъанды, вузланы 278 общежитлеринде болумла игилендирилгендиле. Кёп къатлы юйлени арбазлары бла жамауат бирге жыйылгъан 21 минг жер айбатландырылгъанды,-деп чертгенди ол.

 Бюджетге тюзетиуле кийирилип,  «Профессионалитет» программагъа тюрлениуле  этилгендиле. Эллени айнытыу, халкъны иш бла жалчытыу службаланы игилендириу, ата журтлу машиналаны сатып алыу жаны бла программалагъа къошакъ ахча берилгенди.

Иш бла жалчытыу жаны бла жангы закон къабыл этилгенди. Анга тийишлиликде,  айлыкъны бек аз ёлчеми хар жылдан инфляция бла келишдирилликди. Дагъыда энчи аскер операциягъа къатышханланы иш бла жалчытыуда болушлукъ этилликди.

СВО-гъа къатышханлагъа бла аланы юйюрлерине себепликге партия энчи эс бурады.  «Кредит каникулла эм хакъсыз юридический болушлукъ бериу, СВО-гъа къатышханланы юйюрлерини финанс ышаннгылылыкъларын жалчытыу, тюрлю-тюрлю документлени женгиллетилген амал бла хазырлау  жаны бла мадарла толтуруладыла. Билим бериуде льготаланы системасы ишлейди»,-дегенди  Андрей Турчак.

Болсада былтыр толтурулмай къалгъан жумушла да бардыла. Партияны келечиси айтханыча,  саулукъ сакълауну биринчи бёлюмюнде 3208 мекямны жангыртыргъа белгиленнген эди, болсада 91-де жумушла ахырына жетдирилмегендиле. 1282 почта бёлюмден 90 объект жангыртылып бошамагъанды. Дагъыда насийхатчыланы даражаларыны  юсюнден закон къабыл кёрюлмегенди. Андрей  Турчак жууаплы къуллукъчуланы алагъа эс бурургъа, къысха замандан ахырына жетдирирге буйрукъла бергенди.

Ол билдиргенича, майда «Халкъ программаны спутниги» комплекс кийирилликди. Аны болушлугъу бла программада объектлени болумларына къаралгъанлай турлукъду, алада тамамланнган жумушланы качествосун ачыкълар мурат бла инсанла бла байламлыкъла къураллыкъдыла. Сынау халда анга тёрт программа кийириледи ал кезиуде:    «Школланы жангыртыу», «Саулукъ сакълауну биринчи бёлюмюн жангыртыу», «Единая Россияда къуллукъ этиу» эм «Вузланы  общежитлерин жангыртыу».    

Ахырында Дмитрий Медведев   халкъ программада быйыл толтурургъа белгиленнген жумушланы тирилтирге эмда ала къалай тамамланнганларын сюзгенлей турургъа буйрукъла бергенди.

 РФ-ни Къырал Думасында КъМР-ни депутаты Виктория Родина   KABARDIN-BALKAR.ER.RU сайтха  фронтха болушханы, инсанланы алларында борчланы толтургъаны, халкъ программаны жашауда бардыргъаны бла партиягъа  адамланы жанындан ышаныулукъ  жылдан-жылгъа кючленнгенин чертгенди. 

- Партияны 2,5 миллион келечисине, аны жанлы 30 миллион адамгъа волонтёрла, жамауат къуллукъчула къошулгъанлай турадыла.   Жууаплы министерствола бла бирге  партия проектле жашауда хайырлы тамамланадыла. Регионда школла, башха социал объектле ишлетилгендиле, жолла, жамауат солугъан жерле тапландырыладыла,-дегенди ол.

Виктория Родина халкъ программаны чеклеринде былтыр республикада 22 объект тынгылы жангыртылгъанларын эсгертгенди. 

Энчи аскер операция башланнган кезиуден бери уа  партия фронтха 80 минг тонна жандауурлукъ жюк ашыргъанды. Депутат  инсанлыкъ борчларын толтургъан аскерчилеге  Къабарты-Малкъар дайым болушханын эсгертгенди. Жангы регионланы инсанларына себепликни мадарларын регионну башчысы – партияны КъМР-де регион бёлюмюню секретары Казбек Коков контрольда  тутханын белгилегенди депутат.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: