Жолда жюрюуню жорукъларын билмеген сабийле ючюн жууаплылыкъны – абаданлагъа

 Жолда жюрюуню къоркъусузлугъуну жорукъларын бузгъан сабийлени ата-аналарын жууапха тартыргъа боллукъдула. Быллай сынауну Москвада бардырыргъа мурат барды, деп билдиредиле «Российская газетада». Аны сылтауу оналты жылгъа дери бузукълукъ этгенле осал ишлери ючюн азда жууаплы болмагъанларындады. Акъылбалыкъ жыл саннга жетгинчи тазир салгъан угъай, аланы административ бузукълукълада окъуна терслерге къыйынды. Праваласыз мотоцикльге олтурургъа, авария этерге, адамланы ачытыргъа алагъа болады, алай законнга кёре келтирген заранлары ючюн сёз тутаргъа уа жарамайды.

Балаларын тюз юйретиу – абаданланы  биринчи борчларыды. Алай ала аны хар заманда да эслеринде тутмагъанчады. Сёз ючюн, оналтыжыллыкъ мотоциклчи, Зеленоградда жолла айырылгъан жерде светофорну къызыл тюрсюнюне чыгъып, авариягъа тюшгенди. Аны «Хенде Галоппер» машинада келген водитель ургъанды. Жаш, саулугъуна чып тюшюп, больницада ёлген эди. Ары дери эки айда жолда бузукълукъ этгени ючюн аны Москвада да тыйгъан эдиле. Правалары болмагъаны да ол кюн билиннгенди. Аны ючюн аны анасына 5000 минг сом тазир салыннган эди, алай бу мадар болушмагъанды. 

Ара шахарны автоинспекциясы жолда ачыгъанланы саны ёсгени ючюн аварияланы азайтырча ишин кючлендиргенди. Алай жангыз да акъылбалыкъ болмагъанланы тутуу бла чеклениу эсеплени не хазна тюзетир. Аны ючюн ата-аналаны сабийлерини «хылилери» ючюн жууапха тартыргъа аслам тюшеди.

Жол-патруль службаны инспекторлары аланы бузукълукъларын ачыкълагъанда скутерлерин сыйырыргъа, аланы энчи стоянкалада къояргъа, сабийлени полицияны жер-жерли бёлюмлерине элтирге, аланы юсюнден Акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла комиссиягъа билдирирге эркиндиле, деп айтхандыла ГИБДД-да.

Юйретиу борчларына уллу кёллюлюк этген ата-анала, административ жууаплылыкъгъа тартылгъандан сора да, отуз мингнге дери штраф тёлерге керек боллукъдула. Сёз ючюн, скутерге кеф болуп миннгени ючюн тазир 5-15 мингнге дери жетеди.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: