Сталинградны къамасы

1943 жылда 28 ноябрьде бизни къыралны Тегеран шахарда посольствосуну юйюнде уллу конференция башланнган эди. Анда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт эм Уинстон Черчилль тюбешгендиле. Гитлерге къажау къауум Уллу Ата журт урушну кезиуюнде биринчи кере жыйылгъан эди. Анда этилген оноула уа Германияны хорларгъа, урушдан сора кезиулени мамырлыкъ мурдорун салыргъа себеплик этгендиле.

Великобританияны премьер-министри фашист душманланы ууатхан Сталинградны адамларына Георг VI патчахны атындан сыйлы къама бергенди. Ол 29 ноябрьде болгъан ишди. Бу сауут «Сталинград сермеш» къырал музей-заповедникни эм белгили экспонатларындан бирине саналады.

Къаманы юсюнде орус эмда ингилиз тилледе «Георг VI патчахдан Сталинградны къурч кибик аллай къаты адамларына, британ халкъны атындан уллу хурмет бла» деп жазылады.

Сталинградчылагъа уллу къаманы  саугъагъа  берирге оноу патчахны къызы Елизаветадан чыкъгъан эди. Аны атасы Георг VI аны дурус кёргенди.

Сауутну суратын Оксфорд университетни профессору Р. Глидоу жарашдыргъанды. Къаманы «Wilkinson Sword» компанияны белгили темирчилери Том Бизли бла Сид Роуз эмда кюмюшча  Лесли Дж. Дербин этгендиле.

«Сталинградны къамасы» къурчдан жарашдырылгъанды. Сабы алтын бла жасаланыпды, къыны уа сахтиян тери бла тышланыпды, юсюнде да багъалы ташла эмда кюмюшден накъышла бардыла. Баш жанында алтындан ишленнген къалкъанны, къатында уа патчахны белгисин кёрюрге боллукъду.

Черчилль, Сталиннге бурулуп: «Манга Сизге бу сыйлы къаманы къолугъузгъа тутдурургъа буюргъандыла, британ халкъны уллу хурмет этгенин билдирирча»,- деген эди. АБШ-ны президенти Франклин Рузвельт а: «Керти да, ол адамланы жюреклери къурчдан болур эди!»- деп къошханды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться:

Читать также: