Ахчаны жибергенде не зат жазаргъа жарамайды?

Ахчаны бир бирге карта бла жибериу неда тёлеулени электрон амал бла этиу харкюннгю жашауубузгъа, айхай да, сингнгенди. Закон ахчаны былай ийгенде сообщение жазаргъа буюрмай эсе да, кёпле ол амалны хайырланыргъа сюедиле. Бир-бирде, ол жазылгъан ишеклик туудурса, банк ахчаны аз ёлчемде да жибериуге чек салып къояды. Аллай эсепге, бир жанындан къарагъанда, хатасыз чам неда тёлеуню юсюнден жорукълагъа келишмеген эсгертиу келтирирге да боллукъду. Алай бла ахчаны картагъа жибергенде нени юсюнден жазаргъа арталлыда жарамагъаныны юсюнден «Российская газетагъа» Финансла министерствону эм «Моифинансы.рф» порталны эксперти Ольга Дайнеко билдиргенди.

Ол чертгенича, Россейни Банкы битеу финанс организациялагъа законнга бузукълукъ неда ишеклик туудургъан жумушла этилгенлерин эсепде тутаргъа борч салгъанды. Бу жумушну энчи автомат халда ишлеген системала тамамлайдыла, ала адамланы жазгъанларында аллай сёзлени табып эсеплейдиле эм карта счётну жабаргъа окъуна боладыла. Эксперт ангылатханыча, быллай болумла инсан ахчаны алдау бла алгъанына, ахчаны жалгъан амал бла алып, артда аны счётдан чыгъарыргъа кюрешгенде неда финансла терроризм эм экстремизм ышанла бла «къара тизмеледе» болгъанлагъа жиберилгенде тюбейдиле.

Башха-башха адамладан биреуленнге уллу ёлчемледе ахча келип, ол да мычымай аны банкоматдан алып тургъаны эсленсе, клиент эндиге дери этмеген операцияланы тамамлап башласа, анга эс бурулмай къалмайды. Былайда чамны сюйгенле, ахчаны ийгенде экили ангыларгъа боллукъ сёзлени жазгъанла да алгъа сагъыш этселе игиди. Ойнап окъуна наркотикле, улутхачылыкъ, экстермизмге чакъырыу дегенча затланы, сиз аман умут этемей эсегиз да, жаза турмагъыз. Адамгъа борчугъузну къайтаргъанда, ол 10 мингден кёп бола эсе, келишим толтуругъуз неда расписка алыгъыз. Сизге аренда тёлеулени жибере эселе, хаух бергенигизни юсюнден келишимигиз болсун, ол файдагъа налогну тёлегенде изленирикди. Банк налогла бла байламлыкълы бузукълукъланы тинтиу бла кюрешмейди, алай налог орган андан информацияны излесе, битеу кёрюмдюле анга ётдюрюрге керекди.

Картагъыз неда счётугъуз жабылгъан эсе, артда чурумла чыкъмазча, банкны приложениясына къарап огъесе официал телефонуна сёлешип неда бёлюмюне барып, анга шагъатлыкъ этдиригиз. Нек дегенде кёп аманлыкъчыла счётугъуз жабылгъанды деп билдириуле иерге, артда тюрлю-тюрлю хыйлачылыкъла этип, сизни банк счётугъузну къолгъа этерге кюрешедиле. Эсигизде болсун, банкны ишчилери счётугъузну жангыдан ачарча код неда пароль айтырыгъызны излерик тюйюлдюле.

Кёбюсюнде ажашып счётугъузгъа чек салыннган эсе, бу болумну бир кюнню ичинде ангылатыу этип, кёп ахча келген эсе уа, документни кёргюзтюп тюзетирге боллукъду. Алай чек салыннганына сылтау керти да бар эсе, бу иш ыйыкълагъа созуллукъду, сора сёлешиуле банкны кеси бла угъай, Росфинмониторинг бла (Ахчаны жюрютюуню эсеплеген федерал служба) бла бардырыллыкъдыла. Иш анга жетсе, документлени келтириуню, жазып ангылатыула этиуню божалгъа салмазгъа керекди, дегенди эксперт.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: