Хата неден чыгъады?

Элбрус районда регионла аралы колледжни  окъуучулары «Россейни сабийлери -2023» ведомствола аралы  ангылатыу жумушлагъа къатышхандыла. Ала бла тюбешиуге право низамны сакълаучула келгендиле.

КъМР-де МВД-ны наркотиклени сатыу-алыугъа къажау управлениясыны тамата оперуполномоченныйи Ирина Давыдова наркотиклени хайырланнган жаш адамла кеслерини жашауларын къалай бузгъанларыны, аны сатып ахча этерге сюйгенле къаллай жууапха тартылгъанларыны юслеринден айтханды.

Акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспекторла Текуланы Юлия бла Абдуллаланы Айгуль наркотиклени сатыу-алыу ючюн жууаплылыкъны ангылатхандыла. дагъыда республикада ышаныулукъну телефону болгъанын, анга сёлешип, ууну законсуз сатыу-алыу бла байламлы шартланы билдирирге жарагъанын да билдиргендиле.

Жаш адамлагъа наркотикле адамны саулугъуна салгъан заранны юсюнден видеоролик кёргюзтгендиле.  Ахырында ала право низамны сакълаучулагъа соруула бергендиле.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: