Алгъа кёл, артда уа театр

«Трек» кёлню жанында Жашил театрны тарыхыны юсюнден Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосуну телеграмм-каналында эсгертгендиле. Анда билдирилгенича, 20 жыллада алайда бассейнле, багъыу эм гара суула бла  бакъгъан жерле болгъандыла. Биринчи Жашил театр а озгъан ёмюрню 50-чи жылларында архитектор Георгий Мосулишвилини проектине кёре Къабарты-Малкъар Россейге киргенли 400-жыллыгъына аталып ишленнгенди. Алай ёмюрню ахырына аны мекямы чачылып, 2007 жылда жангысы ишленнгенди.

Бусагъатдагъы театрда алгъыннгыны кёп шарты сакъланнган эсе да, ол иги да  уллуракъды. Анда 2500 къараучуну сыйындырыргъа боллукъду, ачыкъ сахна керекли оборудование бла тынгылы жалчытылыныпды, анда уллу концертле бла оюнла кёргюзтюледиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: