Биринчи жерге чыкъгъандыла

Къабарты-Малкъарны «Айтишникле» деген командасы Москвада «Жетишимни технологиясы» деген Битеуроссей технологиялы олимпиадагъа къатышханды. Аны «Келир заманны производствосу» деген бёлюмюнде уа бизни къауумубуз биринчи жерге тийишли болгъанды.

Бизни командабызгъа башчылыкъны Нальчикни жыйырма сегизинчи номерли мектебини тогъузунчу классыны окъуучусу Вероника Корнеева этгенди. Аны насийхатчысы уа ара шахарыбызны алтынчы номерли школуну информатикадан устазы Елена Сергеевна Корнеева болгъанды.

Олимпиаданы ахыр урумуна къыралны 43 регионундан алты жюз школчу къатышханды. Бизни республиканы келечилери аллай даражалы эришиуде биринчи кере болуп, хорлагъан да этгендиле.

«Жетишимни технологиясы» деген олимпиада Илмуну эмда технологияланы онжыллыгъыны чеклеринде къуралып бардырылады. Андан сора да, ол Россейни президентини оноууна тийишлиликде юч жылны ичинде озгъан «Искусство-Технологияла-Спорт» деген Битеуроссей Уллу олимпиаданы бир кесегине саналады.

Трамланы Зухура.
Поделиться: