Машинаны сатып алыргъа эркин этилирин тилегендиле

Былтыр 21 декабрьде  федерал законлагъа кийирилген тюзетиулеге тийишлиликде, аналыкъ капиталны ёлчеми багъаланы ёсюулерине эмда индексациягъа кёре ёсдюрюледи. РФ-ни Правительствосуну 57-чи бегимине тийишлиликде,  быйыл  тёлеулени индексациясы 8,4 процент болгъанды. (1,084 процент)

 Алай бла 2022 жылда 1 февральдан башлап, юйюрде биринчи  сабийге тёлеуле  524 527,90 сом, экинчи эм аны ызындан келгенлеге   693 144,10 сом боладыла.

КъМР-ни прокуратурасындан бизге  ангылатханларыча, юйюр, биринчи бала туугъанда, бу къырал себеплик бла хайырланнган эсе, индексация жаланда экинчи сабийге тёлеулеге этиледи.

 Сертификатны жашау болумну игилендириуге, сабийге билим бериуге, ананы пенсиясына, сакъат сабийлеге социал реабилитация товарлагъа, ай сайын тёлеулеге къоратыргъа онг барды. 

Болсада бу кюнледе РФ-ни Къырал Думасына аналыкъ капиталны машинаны сатып алыргъа къоратыргъа  эркин этиуню юсюнден законодательный башламчылыкъ берилгенди. Аны авторлары жазгъанларыча, быллай тилек депутатлагъа регионладан кёп санда келедиле.

 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: