Болушлукъну сайлар онг барды

Быйылны башындан башлап Россейни Социал фондуну Къабарты-Малкъарда бёлюмю 1967 адамны реабилитация эм протез-ортопедия керекле бла жалчытханды. Ол жумушлагъа 97 миллион сом бёлюннгенди. Бу ахчагъа 400 мингден аслам арбачыкъ, эшитирча аппаратла, таякъла,  ортопедия чурукъла, кюн сайын саулукъларын сакълауда хайырланылгъан  башха затла даалыннгандыла.

1173 инсан реабилитация кереклени кеслерин алгъандыла, сакъатлыкълары болгъан 240 адам а электрон сертификатланы сайлагъандыла эм алай бла саулукъларын тюзетиуге керекли затланы  багъаларын кеслери тёлегендиле. Дагъыда 354-сюне уа ары дери алыннган кереклерине жоюлгъан ахчалары къайтарылгъанды - 83 минг сом.  

Сакъат адамла реабилитация эм протез-ортопедия кереклени (ТСР) неда аланы орунларына электрон сертификатны  сайларгъа эркиндиле. Электрон сертификатны алыргъа сюйгенлеге Социал фонд энчи тизме  жарашдыргъанды, анда  реабилитациягъа жараулу 270 зат барды. Сайтда уа, инсан кесини ахчасын къоратхан эсе, компенсацияны ёлчемин тергерге эм башха хайырлы билдириуле  табаргъа боллукъду. Электрон сертификат бла реабилитация керекли зат иесине 8 кюнню ичинде тапдырыллыкъды, аны келишимге кёре алыргъа уа 3 ай чакълы сакъларгъа тюшерикди.  Тилеклени уа  къырал жумушланы порталында онлайн халда, фондну бёлюмлеринде бла МФЦ-лада  жазып берирге  жарайды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: