Къауданны кюйдюрюу хатасыз тюйюлдю

Къургъакъ кырдыкны кюйдюрюу къыйын болумгъа келтирирге боллугъун МЧС дайым эсгертгенлей турады. Ведомствону регионда Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, жангызда бир кюнню ичинде от ёчюлтюучюле къургъакъ кырдык кюйдюрюлгени бла байламлы он кере чакъырылгъандыла. 2024 жылны аллындан башлаб а быллай 123 болум эсепленнгенди.

От тюшгени бла байламлы къыйын болумла кёбюсюнде адамны хатасы бла чыгъадыла. Бирле отну тиргизип ёчюлтюрге унутуп къоядыла, башхала жана тургъан сирнекни неда тютюнню атып кетедиле. Къургъакъ ханс терк къабынады, жел ургъаны бла от мюлклеге неда агъачлагъа кёчюп, уллу заран салады, ёлюмге окъуна келтиреди. Ведомство от тюшерге къоркъуулу жерлеге кеч-кюн да къарагъанлай тутады, юлгюге республикада кюн бла кечени ичинде аллай 33 участка эсепге тюшгенди, аладан 22-синде къоркъуу керти болгъаны ачыкъланнганды.

Къургъакъ хансны къоркъуусузлукъну эсге алмай кюйдюргенле Россейни Административ бузукълукъланы кодексине тийишлиликде жууапха тартыладыла, тазир да тёлейдиле. Инсанлагъа ол 5-15 минг сомду, къуллукъчулагъа – 20-30 минг, энчи предпринимательлеге – 40-60 минг, организациялагъа бла учреждениялагъа уа – 300-400 минг.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: