Хорлагъанлагъа – саугъала

МЧС-ни регионда Баш управлениясында студентлени арасында бардырылгъан «Человеческий фактор» деген битеуроссей эришиулени регион кезиуюнде хорлагъанланы алгъышлагъандыла.

Эришиу жаш адамланы ачыгъанлагъа, ууланнганлагъа неда аланы жашауларына эм саулукъларына къоркъуулу болумлада биринчи медицина эм психология болушлукъ этерге юйретир мурат бла къуралгъанды. Анга волонтёр эм жамауат биригиуле къатышхандыла, битеу да тёрт команда: «Сириус», «Юпитер», Россейли «Красный Крестни» жер-жерли «Скорая» бёлюмю эм волонтёрла-медиклени «Пульс» командалары. Судьяланы оноулары бла биринчи жерге эки къауум чыкъгъандыла – «Юпитер» бла «Сириус».

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: