Жигитликни юлгюлери жаш тёлюню эсиндеди

Бабугентни школунда  Ата журтубузну къоруулагъанлагъа аталгъан стендле къуралгъандыла. Тёлюден тёлюге жигитликни ызы барады.

 Бабугентни школуну  директору Глашланы Фаризат: «Мени акъылыма кёре, ёсе келген тёлю къыралыбызны тарыхын билирге керекди, - дегенди. -  Патриот юйретиуню мурдору билимди. Биз школда Уллу Ата журт урушха къатышханлагъа, Афганистанда жан  бергенлеге аталгъан стендле къурагъанбыз. Бусагъатда бабугентчиле СВО – гъа къатышып, чынтты жигитле болгъанларын  да кёргюзтедиле. Халкъ  ючюн сюелгенлеге, бизни эркинлигибизни, къыралыбызны сейирлерин къоруулагъанлагъа  жюреклерибизден ыразылыкъны билдиребизАскерчилерибизни жигитликлерин  унутурукъ тюйюлбюз. Аланы араларында жыйырмажыллыкъла алай кёпдюле, сёз ючюн, Уллу Ата журт урушда, Афганистанда замансыз жоюлгъанла, атала – аппала болалмай жашлай кетгенле бизни ючюн  жанларын бергендиле. Бусагъатда  энчи аскер операциягъа  къатышханла алгъын тёлюлени ишлерин бардырадыла. Биз да жигитлерибизге, аланы юйюрлеерине тийишли  сый – хурмет эте билирге керекбиз».

  Бабугентден Афганистанда сегиз адам болгъанды: Аккыланы Даниял, Батчаланы Тахир, Къазийланы Адрахман, Лёлюкаланы Хусей, Мокъаланы Келлет, Сараккуланы Эльдарбий, Тюменланы Аллахберди, Хозаланы Алий. Аллахха шукур, бабугентчиле сау-саламат юйлерине къайтхандыла.

 Черек районну башха эллерине уа бушуу келген эди. Зарагижден Бёзюланы Ахмат, Герпегежден Бёзюланы Рамазан, Бызынгыдан Жазыколаны Исхакъ, Къашхатаудан Улбашланы Алим, Огъары Малкъардан Гадийланы Руслан бла Хасауланы Магомед…жыйырмажыллыкълай къалгъан жашларыбыздыла. Аланы Афганистанны оту кюйдюрген эсе, аналары уа ачыуларыны отун сынагъандыла. 

Черек районну ветеранларыны советини таматасы Чеченланы Георгий да   бизни аскерчиле Ата журтларыны сейирлери ючюн сермешгенлерин чертгенди.  СВО-ну чеклеринде кёп таулу жашла жигитликни юлгюсюн кёргюзтгендиле. Черек райондан спецоперацияда Горойланы Азамат, Оразаланы Мурат, Слонов Билял, Шогенов Алибек а  сермешледе  батырлача жан бергендиле. Аланы жерлешлери, бирси жашла да тенглери ючюн, къыралыбызны жалынчакъсызлыгъы ючюн артха турмагъанлай кюреш бардырадыла. Аны юсюнден хапарлайдыла бу мектепде стундле да.

Байсыланы Марзият.
Поделиться: