Жолчуланы къыстау кезиулери

Быйыл бизни республикада жолланы 80 километр чакълы бири тап халгъа келтирилликдиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан. Ишле «Къоркъуусуз эмда тынгылы жолла» миллет проектни чеклеринде бардырыллыкъдыла.

Жолчула мартны ал кюнлеринде окъуна башлагъандыла ишлерин. Тапландырыу мадарла битеуда онюч элде бла шахарда онсегиз объектде бардырыллыкъдыла. Бирлеринде, сёз ючюн, Псыгансууда орамда эмда Майский-Заречное-Ново-Ивановское жолну бир кесегинде эски асфальтны кетергендиле. Куба-Таба – Огъары Куркужин жолну 18 километринде, Экинчи Чегемде Ленин атлы орамда, Аргудан-Александровская объектде уа аны энтта да аны къыра турадыла.

Терекское, Пролетарское элледе бирер объектде бир кере жангы асфальт жайып чыкъгъандыла. Бабугентде бла Шордаково элде уа жауун суула саркъгъан арыкъланы жарашдырыу эмда чыракъланы орнатыу ишле барадыла.

Жолчула кёпюрледе да къармашадыла. Огъары Малкъар-Мухол, Майский – Заречное-Ново-Ивановское жоллада аллай объектледе мадар этиледи. Булунгу таба баргъан жолда да иш къазауатды. Чучхурланы къатында аны кенгертедиле эмда кючлендиредиле, андан башында участкада уа тар жерлени эркинирек этедиле эмда бетондан хунала къуюп кючлендиредиле.

Нальчикде да башланнгандыла жангыртыу ишле. Ала шёндю Малкъар, Мусукаев эмда Къазаноко атлы, Экинчи Таман дивизия эмда Осетинская орамлада барадыла. Бирлеринде эски асфальтны къырып кетередиле, башхаларында жолну мурдорун эмда тротуарларын жарашдырадыла, чыракъла орнатадыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: