Жарсыулагъа къысха заманда къаралады

Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу жаны бла арасы (ЦУР) республиканы инсанлары бла власть органланы арасында байламлыкъны жалчытырча эм чыкъгъан соруула къысха заманда тамамланырча ишни тири бардырады.  Аланы кёбюсю социал сетьледе «Telegram», «Однаклассники, «ВКонтакте» кётюрюлген “Инцидент Менеджмент” системаны амалы бла жарашдырылгъан проблемаладыла. 

Алай бир ыйыкъны ичинде арагъа социал сетьлени себеплиги бла юч жюзден аслам соруу берилгенди. Аланы кёбюсю, хар замандача, социал къоруулау, жашау журт-коммунал мюлк, тийрени игилендириу, жолланы тапландырыу, саулукъ сакълау бла байламлыдыла. Специалистле аланы хар бирине тынгылы къарап, профильлерине кёре тийишли ведомстволагъа билдиргендиле.

Алгъа заманда жууап берилирча бир сагъат сакъларгъа тюшгени кёплеге тап болмагъанды. Энди уа, орта эсеп бла алып айтханда, отуз алты минутдан кёпге созулмагъаны ишни бютюн жетишимли бардырыргъа онг тапдырады.  

Жети кюнню ичинде специалистле жууаплы ведомствола бла бирге чыкъгъан кемчиликлени тамамларгъа кюрешгендиле. Аланы иги кесеги Нальчик бла Прохладный округлада эм Май муниципал районда жашагъанлагъа жетгенди. Анга кёре Нальчикде Головко, Новосельская орамлада кече жарыкъ болурча жумуш тамамланнганды.  Пятигорская орамда да жашау журтла суу бла жалчытылынырча мадар этилгенди. Тырныауузда Элбрус проспектде да ичер суу чырмаусуз берилирча тилек толтурулгъанды. «Быргъы атылгъаны ючюн, таза суу жокъду, бузулгъан жеринде уа уллу кёл къуралгъанды, аны хатасындан тротуар бла ётерча тюйюлдю»- деп тарыкъгъанды тиширыу социал сетьде. Тарыгъыуну Элбрусну администрациясына билдиргенлеринде аварияны къысха заманда кетерирге ашыкъгъандыла. Прохладнада Гагарин атлы орамда кир суу баргъан быргъыланы алышхандыла. Псычохда да Кирпичная орамда юч жюзден артыкъ адамны таза суу бла сылтаусуз этгендиле.

Поделиться: