Шуёхлукъну кючлеген башламчылыкъ

Минги тауда «Шуёхлукъну кёпюрлери» деген ючкюнлюк турист-патриот слётха Къабарты-Малкъардан, Ставрополь крайдан бла Къарачай-Черкесден 80-ден аслам окъуучу къатышхандыла. Проектни бардырыугъа «Биринчилени атламлары» битеуроссей жаш тёлю къымылдауну келечилери да къошулгъандыла.

Биринчи кюн сабийле кеслерини регионларыны, маданиятларыны, адет-тёрелерини юсюнден айтхандыла, бир бирлери бла танышхандыла, къымылдауну чегинде къаллай жумушла тамамлагъанларын билдиргендиле. Алагъа команда оюнла, ушакъ этерча майданла эм Жаш юйретиучюлени бёлюмюнден мастер-классла да къуралгъандыла. Экинчи кюн эм иги гидлерибиз – Дарья Фролова, Мокъаланы Тенгиз бла Тетууланы Изольда – алагъа Къабарты-Малкъарны эм ариу табийгъат эм тарых магъаналы жерлерибизни юсюнден айтхандыла. Къонакъла Минги тауну къоруулау музейде болгъандыла, анда Элбрус ючюн сермешле къалай баргъанларын билгендиле, излеу ишлени кезиулеринде табылгъан экспонатланы кёргендиле, 3500 метр бийикликде Минги тау ючюн жан берген аскерчилени эсгертмелерине гюлле салгъандыла. Алагъа Шимал Кавказны субъектлерини айтхылыкъ жерлерини юсюнден «Хребет: Кавказ тенгизден тенгизге дери» деген документал фильм да кёргюзтюлгенди. Слётну ахыр кюнюнде МЧС-ни Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отряды бла тюбешиу болгъанды, ызы бла окъуучула Элбрус районну краеведение музейине баргъандыла.  

Шуёхлукъ слётну Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм, Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерстволары, «Биринчилени атламлары» битеуроссей къымылдауну жер-жерли бёлюмню «Кавказ.РФ» обществону себепликлери бла къурагъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: