Халкъ бирлигин кёргюзтгенди

Озгъан айда РФ-ни Президентин сайлау бла байламлы юч кюнню ичинде бардырылгъан айырыула Владимир Путинни даражасы бийикде болгъанын аны бир заманда да болмагъанча уллу хорламы кёргюзтгенди. Арсарсыз, ол кёрюмдю къырал башчыбыз жанлы бол-гъанланы саны иги да кёбейгенини эмда жамауат аны тёгерегинде бирикгенини белгисиди.

Къабарты-Малкъарда да болмагъанча кёп адам къатышханды бу магъаналы политика жумушха. Башхача айтханда, къол кётюрюрге эркинликлери болуп айырыулагъа келгенлени саны 95,8 процентге жетгенди, ол Россейде ючюнчю кёрюмдюдю. Сёзсюз, инсанланы айырыулагъа бу жол тири къатышханларына аланы юч кюнню ичинде уллу чырмау чыкъмай бардырылгъанлары да себеплик этгенди. Президент айырыулада бу амалны биринчи кере хайырланнгандыла.

РФ-ни Ара айырыу комиссиясыны таматасы Элла Памфилова айтханнга кёре, юч кюнню ичинде тыш къыралладан айырыуланы барыуларына чырмау этиу, официал сайтларына да тыйгъычла салып тохтамай тургъандыла. Айтыр кереги болмаз: къыралыбызгъа ачыкъ къажау сюелгенле айырыуланы аллында халкъны экиге бёлюрге умут этген эдиле. Ала дагъыда «бешинчи колоннаны» да уятыргъа кюрешгендиле. Алай ол муратла толмагъандыла, халкъ бютюн тирилгенди, инсан борчларын жюреклери билдиргенча толтургъандыла, Украина бла чекде орналгъан эллеге бла шахарлагъа сауутладан атдырып тургъанларына да къарамагъанлай.

«Айырыуланы кезиуюнде оруслуланы, Россейни кёп миллетли халкъын къор-къутургъа кюрешгендиле ала, бизни къаллай адамла болгъанларыбызны унутуп», -дегенди Владимир Путин бандеровчула юч кюнню ичинде Белгород, Курск областьлагъа эмда Донбассха чабыууллукъ этерге кюрешип тургъанларын эсгертип. Белгилерчады: ол жерледе жашагъанла, бир затдан да къоркъмагъанлай, айырыулагъа болмагъанча тири къатышхандыла.

Бир затны белгилерге сюеме. Энчи аскер операция башланнганлы Запад Россейге экономика эм политика санкцияланы кийирип, не жаны бла да къажау сюелип турады. Алай, салыннган чеклеге да къарамай, шёндю къырал тутхучлу бола, тири айный барады. Ол шартны тыш къыраллы экспертле да белгилегендиле. Кесигиз кёргенликден, шёндю болмагъанча уллу инфраструктура объектле ишленедиле, миллет проектлеге къошула барады, ишсизлени саны иги да азайгъанды. Социал жаны бла къырал халкъны аллында алгъан битеу борчланы тийишлисича толтурады, кёп сабийли юйюрлеге уа бир заманда этилмегенди шён-дюча болушлукъ.

Къысхасын айтханда, президент айырыуланы кёрюмдюлери келир алты жылда Россей Федерация къаллай жол бла барлыгъын кёргюзтгендиле. Андан сора да, халкъ кеси да ангылагъанды бусагъатда экили болургъа жарамагъанын, заман къырал башчыбызны тёгерегине жыйылыргъа керек болгъанына белги бергенин. Не десенг да, Сауутланнган кючлерибиз эки жылдан асламны неофашизмге къажау къазауат этедиле, энчи аскер операцияны бардырып.

Ачыкъ айтыргъа керекди: Президентибизни уллу хорламы Запад къыралланы башчыларыны тамакъларына сюекни тыкъгъанча болгъанды. Шёндю аланы баш ауруулары - Владимир Путиннге алты жыл къалай чыдарыкъдыла. Бир къауумла асыры адыргыдан, айырыула бузукълукъла бла бардырылгъандыла, биз Владимир Путинни къырал башчыгъа санамайбыз, дерге да кюрешгендиле. Ингилизлиле былайда, хар замандача, ал сатырда барадыла. Болсада, Президентибизни Латин Американы, КНДР-ни, СНГ-гъа кирген битеу республикаланы башчылары, Тюркню, Индияны, Къытайны эм башха къыралланы (битеу да эки жыйырмагъа жууукъ) таматалары мычымай алгъышлагъандыла. Американы Къырал департаменти уа алгъышларыкъ тюйюлбюз деп, официал халда билдиргенди, алай Владимир Путин Россейни Президентиди, дегендиле.

«Россейли халкъны бирлиги эм Президент Владимир Путинни башчы болгъаны Россейни жалынчакъсызлыгъыны мурдоруду, ол къыралны политика тутхучлулугъун андан ары бардырлыкъды эм битеудуния къоркъуусузлукъну да жалчытырыкъды»,- деп айтылады Венесуэланы таматасы Николас Мадурону алгъышлау сёзюнде.

Айырыуланы кёрюмдюлери, мен оюм этгеннге кёре, адамларыбызны властьха ышаннганларын эм къырал башчыбыз тутхан жол тюз болгъанын шарт кёргюзтгендиле.

Поделиться: