Шахарчыланы оюмлары эсге алынады

Белгилисича, бюгюнлюкде саулай да къыралда шахарланы эм посёлкаланы тап халгъа келтириу жаны бла Миллет проект жашауда бардырылады. Къабарты-Малкъарда да ол жаны бла бир къауум жангы проектле ючюн къол кётюрюу башланнганды.   

Нальчикде бюгюнлюкде шахарчылагъа белгиленнген юч объектден бирин сайларгъа керекди. Ол жумуш https:// 07.gorodsreda.ru  деген сайтда тамамланады. Биринчи сквер «Стрелка» районда 115-Кавдивизияны эсгертмесини тийресинде белгиленипди. Экинчи Кулиев-Киров атлы орамла бирге къошулгъан жердеди. Ючюнчю уа - «Каштановая аллея» Россейни Жигити Т. Тамазов атын жюрютген орамда.

Шахарчыла объектле ючюн къол кётюрюуге тири къатышадыла. Хар проект ючюн жууаплыла да белгиленнгендиле. Шёндю алда Кулиев-Киров атлы орамла бирге къошулгъан жерде къураллыкъ сквер бу эришиуде алдады.  Аны ючюн къол кётюргенлени саны 6781 жетгенди. Бу объект ючюн белгили жырчы эм «Единая Россия» партияны фракциясыны депутаты Текуланы Амурду.

Конкурсну ахыр эсеплери 42 кюнден чыгъарыллыкъдыла. Ары дери хар инсанны да кесини сайлауун этер онгу барды.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: