Черек суугъа – къызыл чабакъчыкъла

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери кёп болмай Черек суугъа каспиялы лосось чабакъчыкъладан 103,7 мингин жибергендиле. Аны бла гидроэнергетикле суулада чабакъланы санын кёбейтиу программаларыны энтта да бир кесегин тындыргъандыла.

Чабакъчыкъланы энчи заводда бир жылны ёсдюредиле. Ауурлукълары 13-20 граммгъа жетгенлей суугъа алай жибередиле. Жерине уа энчи улоуну чыккырыны ичинде ташыйдыла. Кеслерин да сууукълукъну, башха излемлени сакълап. Ала тунчугъуп къалмазча орунлада хауа да тийишлисича жетерге керекди. Кеслерин да къайда болсада жиберип кетмейдиле. Жерин илму тинтиулеге таянып алай белгилейдиле. Ал жыллада компания, Росрыболовствону Шимал Кавказда бёлюмюню специалистлери бла бирге келишип, бизни республикада суулагъа беш миллиондан артыкъ чабакъ жиберген эдиле. Ол санда эм багъалыла, Къызыл Китапха тюшгенле да бардыла. Бу жол да энергетикле ол ведомствону специалистлери бла оноулашып алай мадар этгендиле.

Этген ишлерини магъанасын экологиягъа жарсыгъанларында кёргюзтедиле РусГидрода. ГЭС-ле орналгъан жерледе чабакълагъа энчи суу жолчукъла ишленедиле. Алай дагъыда быллай мадарла аланы санын таркъайтмазгъа себеплик этедиле. Компания дагъыда башха жумушланы тындырады: туризм эмда экологиялы жолчукъла къурайды, солуу тийрелени тап халгъа келтиреди, аз санлы эмда тас бола баргъан жаныуарланы бла битимлени сакълау жаны бла мадар этеди.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: