Палестинадан къачхынчылагъа – орус тилден дерсле

 Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосуну келечилери «Маяк» санаторийде бла «Курорт «Нальчик» къонакъ юй арада Палестинадан къачхынчыла бла тюбешгендиле.

Бюгюнлюкде аланы орусча юйретедиле, окъутуу программаны уа Къабарты-Малкъар Къырал университетни преподавательлери жарашдыргъандыла. Республиканы Жарыкъландырыу эм илму министерствосу уа окъутуу тынгылы бардырылырча столла, шинтикле, къангала, къаламла бла дефтерле эм башха кереклени бергенди. Юйретиу кёп болмай башланнганлыкъгъа, къачхынчыла харкюнлюк жашауда хайырланылгъан сёзлени бла тутушланы биледиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: