Хыйлачыладан сакъланырча

Россейни Социал фондуну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, республикада юйюрле аналыкъ ахчаны кёбюсюнде жашау-турмуш болумланы игилендириуге, жангы фатар алыугъа, ол муратла бла алыннган кредитлени тёлеуге хайырланадыла. Аны бла байламлы Интернетде эм социал сетьледе жалгъан  билдириуле чыгъа турадыла. Хыйлачыла ата-аналагъа,   юй неда фатар алгъанда юридический жаны бла болушургъа, аны ючюн  аналыкъ  ахчаны  бир кесегин  алыргъа, сертификатха иеликни башхагъа ётдюрюрге  себеплик этерге айтадыла.

Алай бу ахчаны законда белгиленнген жумушладан башхасына хайырланыу, ол санда аны  жашырын  алыу ючюн  уголовный жууаплылыкъгъа тюшерге боллукъду. Ол  уллу  аманлыкъгъа саналады. Кодексге тийишлиликде, сертификатны иелери да хыйлачылагъа себеплик этген халда жууапха тартыллыкъдыла. 

Юйюр сертификатны фатар алыргъа хайырланыргъа дей эсегиз, бу шартлагъа эс бурургъа керексиз:

- организацияны уставында инсанлагъа кредит берирге эркинлиги болгъанына бла къалгъанына;

- кредит  алыуну эм аны тёлеуню жорукъларына, бу жумушну толтурууну багъасы да келишимде жазылгъанына бла къалгъанына;

- кредит ахча  счётугъузгъа жиберилирге керекди, алай фатарны алыу бла байламны келишимни тауусхунчу ол ахчагъа тийилмейди. Ахча жангызда журтну багъасын тёлегенде хайырланылады.

Фондда юйретгенлерича, эм игиси жашау этип башларгъа жараулу, санитар излемлеге келишген фатарны сайлауду, андан сора да, заявленияны эс салып толтурургъа, документлени фондха инсан кеси элтирге, къырал жумушланы порталы бла хайырланыргъа тийишлиди. Танымагъан адамладан болушлукъ излемезге керекди.

Фондну республикада бёлюмюню башчысы Николай Баков эсгертгенича, 1 февральдан башлап аналыкъ ахча  7,4 процентге кёбейтилгенди, биринчи сабийге аны ёлчеми 630,4 минг сомду, экинчиге уа – 833 минг. Биринчи балагъа берилген сертификатны алгъан ата-аналагъа дагъыда сабий тууса, 202,6 минг сом тёленеди.

Аналыкъ ахча тёленип башланнганлы Къабарты-Малкъарда 91 324 сертификат берилгенди, анга деп  17,7 миллиард сом бёлюннгенди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: