Аурууну ал кезиуде ачыкъларгъа

Къабарты-Малкъарда «Саулукъ» миллет проект ишлеп башлагъанлы   багъыу махкемелеге 12 эндоскопия комплекс алыннганды. Ол санда «Саулукъ сакълауну биринчи болушлукъ берген бёлюмюн жангыртыуну» программасыны чеклеринде Нальчикни 1-чи, 2-чи, 3-чю номерли поликлиникаларына, Бахсан, Зольск районланы ара больницаларыны поликлиника бёлюмлери, Сабий клиника больницаны эки поликлиникасы аш  орунну  бла чегилени тинтген аппаратла  бла жалчытылыннгандыла.

Андан сора да, «Онкологиягъа къажау» регион программаны чеклеринде Республиканы онкология диспансерине да сагъынылгъан  бийик  класслы  оборудование алыннганды. Анга  беш тюрлю   эндоскопия комплекс киреди.  Аладан ючюсю - бронхоскопия, колоноскопия, гастроскопия эм эки да   урология эм гинекология  оборудованияладыла. 

Поделиться: