Жалгъан интеллектден къоркъуу чыкъмазча

Жыл сайын 15 мартда, Россей Федерацияда, башха къыраллада да Хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулауну битеудуния кюнюн белгилейдиле.

Бу байрамны тамыры озгъан ёмюрде башланады: ООН-ну оноуу бла аны 1983 жылда тохташдыргъандыла. Эки жылдан сора уа ООН-ну Генеральный Ассамблеясы хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулауда баш принциплени тохташдыргъанды.

Совет Союзда 1989 жылда хайырланыучу жамауатланы Битеусоюз федерациясы къуралгъанды. Ары Госстандарт, Санэпиднадзор, монополиялагъа къажау комитет (шёндю ол ФАС-ды), кредит союзла эмда алагъа ушашлы организацияла киргендиле. 1992 жылда уа РСФСР-ни Баш Совети «Хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулауну юсюнден законну» чыгъарады. Сагъынылгъан байрам ол кезиуледе артыкъ кенг белгиленмегенди, алай къыралыбыз хайырланыучуланы Битеудуния Союзуна киргенден сора уа тийишли даражагъа кёчгенди. Аны жыл сайын бир жангы темагъа жоралагъан тёре да ол кезиуде чыкъгъанды. Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясындан билдиргенлерине кёре, быйыл ол «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей» деген чакъырыу бла бардырыллыкъды.

Жалгъан интеллект шёндюгю цифралы дунияны айырылмазлыкъ кесеги болгъанды, кеси да кёплени жашауларына сингнгенди. Ол экономикада къадар бёлюмлени тюрлендире барады – промышленностьну, медицинаны, сатыу-алыуну, банкланы ишлерин да.

Кёп жаны бла хайырлы болгъанлыкъгъа, жалгъан интеллект адамланы сагъайтады. Ол ётюрюк информацияны, инсанланы юслеринден башхала билирге керек болмагъан затланы кенг жаяргъа себеплик этерге боллукъду.

Бюгюнлюкде жалгъан интеллектни право жаны бла даражасы тохташдырылмагъанды. Аны хайырланып, ётюрюк информация жайылгъанына ким жууаплы боллугъу да белгисизди. Бу сферада хар неда ачыкъ болургъа кереклиси баямды. Ол себепден бу байрамны чеклеринде аны юсюнден ачыкъ сёлеширге, тийишли дерсле, лекцияла бардырыргъа умут этиледи. Сёз ючюн, 14-15 мартда Управленияда «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей» деген темагъа соруу бардырыллыкъды. Дагъыда 12-20 мартда ары 42-03-32, 42-16-64 номерле бла сёлешип, жалгъан интеллект бла байламлы платформаланы хайырланыудан чыкъгъан къоркъууладан сакълауну юсюнден соруула берирге боллукъду.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: