Спорт

Чабыу - инсанны чёрчеклигин ачыкълагъан оюн

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. Фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат белгилегеннге кёре, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу - адамны, жаныуарны да ажалдан къалдырады. Заманны къыйын болумлары, табийгъат жашауну жорукълары адам улуну къылыгъына, ишине терен тамгъа салгъандыла.

Спортну ветеранларыны саулукъларына къараугъа, асламлы физкультураны айнытыугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда жамауат совет биринчи жыйылыуун бардыргъанды. Анда законодательство эм улутхачылыкъгъа къажау кюреш бардыргъан, социально-экономика, асламлы эм бийик жетишимлени спортуну айнытыу, «Урунуугъа эм къорууланыугъа хазырма» (ГТО) битеуроссей физкультура-спорт комплексни кийириу бла байламлы ишчи къауумланы къурау эм аланы борчларын белгилеу бла байламлы соруулагъа къаралгъанды.

Аны сохталары - къалайда да жетишимли

Мисирланы Мурадинни жашы Илияс эркин тутушуудан Россейни спортуну устасыды, бел бауладан тутуп тутушуудан да къыралыбызны сыйлы устасыды, спортда сынамы 30 жылгъа жетеди.

Коронавирус ючюн бир-бир къыраллагъа турист путёвкаланы къайтарыргъа боллукъду

Талай къыралда, коронавирус жайылып, энчи низам кийирилгени себепли Роспотребнадзор туристлеге эсгертиуле этгенди. Алагъа кёре, «жабылгъан» къыраллагъа путёвкаланы турфирмалагъа къайтарыргъа боллукъду.

Амаль «доммакъ» бла къайтханды

Бу кюнледе Назраньда Россейни грек-рим тутушуудан биринчилиги ётгенди. Анга 18 жыллары толмагъанла къатышхандыла.  Гёжефле сегиз ауурлукъ категорияда сермешгендиле.

Республикада, андан тышында да - биринчиле

Малгобекде волейболдан, Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне жораланып, эришиу къуралгъанды, анга Чеченден, Ингушетиядан, Нальчикден бла Къабарты-Малкъар къырал университетден командала къатышхандыла. 

Республиканы атындан – Россейни биринчилигине

Шимал-Кавказ федерал округну республикаларындан бла крайларындан 21 жыллары толмагъан бек кючлю гёжефле Махачкъаладан Россейни грек-рим тутушуудан биринчилигине тюшер ючюн къаты кюрешгендиле.

Элбрус районда олимпиадалы резервни Байзуллаланы Юсюп атлы спорт школуну келечиси Локияланы Аслан, 60 килограммгъа дери ауурлукълары болгъанланы араларында эрише, ахшы кёрюмдюле болдургъанды.

Кесин кёргюзтюрге хазырды

Тамбла  Алматы шахарда  АСА 105 лиганы кезиулю турнири ётерикди. Анга бабугентчи  спортчу жашыбыз Тюменланы Кязим да къатышады.

Ара шахарны биринчилигинде - биринчи

Ауур атлетикадан Москваны окъуучуларыны эришиулери болгъанды. Анга Элбрус районну Олимпиадалы резервли спорт школунда  юйреннген, бюгюнлюкде  уа ара шахарны олимпиадалы резервли 2-чи номерли училищесинде окъугъан Гюлюйланы Тамерлан да къатышханды.

Интернационалист аскерчини намысына – тёрели турнир

Бызынгыда афган урушда жоюлгъан интернационалист аскерчи Жазыколаны Исхакъны хурметине волейболдан къатыш командаланы араларында тёрели 33-чю турнир ётгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт