Спорт

Ёхтемленирча адамларыбыз кёпдюле, сабийлерибизни да алача болургъа юйретейик

Къыралыбызда, андан тышында да атларын айтдыргъан айтхылыкъ адамларыбызны асламысы, ол санда спортчуларыбыз да, эллерибизден чыкъгъандыла. Аны алай болуруна уа уллу къыйын элледе сабийлени юйретиуге заманларын, къарыуларын да аямагъан адамла саладыла.

Жаш атлетлерибиз – алчыланы санында

Дондагъы Ростовда таякъгъа таянып секириуден ЮФО-ну бла СКФО-ну биринчиликлери эм чемпионатлары бардырылгъанды, анга округладан умутландыргъан жаш спортчула къатышхандыла.

Нальчикни сабий стадиону – эм иги спорт объектлени санында

Москвада спорт мекямланы араларында бардырылгъан «АРЕНА» миллет эришиуню эсеплери чыгъарылгъандыла, анда «Тюз жердеги спорт майданла» деген номинацияда республиканы «Сабий стадиону» экинчи жерни алгъанды.

Командабыз финалгъа чыкъгъанды

Воронежни «Согдиана» спорт-маданият арасында Россейни баскетболдан биринчилигини жарым финалыны экинчи кесеги ётдюрюлгенди. Анга Туладан, Вологдадан, Москвадан, Дондагъы Ростовдан 2005 эм андан сора жыллада туугъан къызланы командалары къатышхандыла.  

Жангы маршрутну хайыры - ишчи жерле бютюн терк айныу

Автомототуризмни битеумиллет ассоциациясыны президенти Сергей Лобарев билдиргеннге кёре, «Элбрусну таурухлары» деген автомобиль турист маршрутну къураргъа белгиленеди. Ол ал кезиуде Шимал Кавказны тёрт регионун – Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни, Шимал Осетия-Аланияны бла Ставрополь крайны байларыкъды.

Командабызда – 37 майдал

Кисловодск шахарда кикбоксингден Ставрополь крайны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла.

«Элледе фахмулу сабийлерибиз кёпдюле, аланы айнытыргъа онгла къураргъа керекди»

Ахыр жыллада спортчуларыбыз хорламлары бла аслам къууандыра турадыла, кёп болмасала да, секцияла ачыладыла, гитче, уллу да жарау этеди. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз стилевой каратеден тренер, айтхылыкъ каратечи Шахмурзаланы Шахмурзады. Ол стилевой каратеден спортну устасыды, 1996 жылда дунияны кубогун алгъанды, Россейни, халкъла аралы эришиулени призёруду. Бизни бла тюбешиуюнде Шахмурза улу ишини, жетишимлерини юсюнден айтханды.

Округда – алчыланы санында

Бу кюнледе Шимал Осетия-Аланияны ара шахары Владикавказда грек-рим тутушуудан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды, анга округну битеу регионларындан 18 жыллары толмагъан умутландыргъан гёжефле къатышхандыла.

Регионла аралы эришиулеге атланырыкъдыла

«Гитче футболну – школлагъа» проектни чеклеринде «Нальчик» спорт комплексде билим бериу учрежденияланы араларында футзалдан эришиу къуралгъанды, анга кеслерини районларында хорлагъан школла къатышхандыла.

Минги тау къонакъбайлыкъ этеди

Бюгюн Минги тауну тийресинде Россейни тау-лыжа спортдан  кубогуну 4-5-чи кезиуле башланадыла. Беш кюнню ичинде бардырыллыкъ эришиулеге къатышыргъа деп бери къыралны тюрлю-тюрлю регионларындан 120 спортчу келгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт