Спорт

«Къарыулуну жюреги кючлю хорлайды»

Фахмулу, атларын айтдыргъан, тенглерине юлгю болгъан жаш адамларыбыз бла окъуучуларыбызны газетде дайым танышдыргъанлай турабыз. Бюгюн а бизни къонагъыбыз Аппайланы Владимирни бла Махийланы Фазилятны къызлары Залинады. Жашлыгъына  да къарамай (23 жылы толгъанды), Залина дзюдода уллу жетишимлеге жетгенди: талай жыл мындан алгъа ол кесини ауурлугъунда Россейде эм кючлю болгъанды, кесин Европаны кубогунда да «доммакъны» алгъанды. Кёп болмай а  «Динамо» спорт обществону биринчилигинде – экинчи, СКФО-ну биринчилигинде уа биринчи жерлени да алгъанды.

«Элледе фахмулу сабийлерибиз кёпдюле, аланы айнытыргъа онгла къураргъа керекди»

Ахыр жыллада спортчуларыбыз хорламлары бла аслам къууандыра турадыла, кёп болмасала да, секцияла ачыладыла, гитче, уллу да жарау этеди. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз стилевой каратеден тренер, айтхылыкъ каратечи Шахмырзаланы Шахмырзады. Ол стилевой каратеден спортну устасыды, 1996 жылда дунияны кубогун алгъанды, Россейни, халкъла аралы эришиулени призёруду. Бизни бла тюбешиуюнде Шахмырза улу ишини, жетишимлерини юсюнден айтханды.  

«Бу жашау жолну энтта да ётерге буюрулса, алгъа таукел барлыкъ эдим»

Белгили штангист Аккайланы Магометни жашы Хаджимурат Къабарты-Малкъарны Тырныаууз шахарында туугъанды. Ауур атлетика бла кюреше, 2004 эм 2008 жылладагъы Олимпиада оюнлада кюмюш эм доммакъ майдалланы къытханды.

Шёндю башха къыралда жашауну, тёрелени кёреме, ол да бек магъаналыды

«Спорт-экспрессни» корреспонденти Гоша Чернов Тайваньда «Тайнань Сити» команданы къоруулаучусу Зумакъулланы  Алим бла Азияда футболну, ары къалай тюшгенини, тайванчыланы жашауларыны эмда келир заманнга муратларыны юслеринден ушакъ бардыргъанды. Бюгюн а «Заманны» окъуучуларын аны бла шагъырей этерге сюебиз.

Спортчу жангыз да жетишимли болуп къалмай, адамлыгъы бла тенглерине да юлгю кёргюзтюрге тийишлиди

 Накъут-налмас ювелирни къолунда ариу болгъанларыча, фахму да айнырча ишин билген юйретиучюню излейди. Спортчуну жашауунда ол борчну тренер толтурады. Ол гёжефни къарыулу болургъа эм кючюн тюз хайырланыргъа юйретеди, чыныкъдырады. Бизни бюгюннгю ушакъ нёгерибиз каратени кекусинкай тюрлюсюнден тренер Насыплыланы Тахир да анга келгенле, спортну жашырынлыкъларына тюшюне, жетишимли болурларына, аны бла бирге уа адет-намысны да тутарларына къайгъыра ишлейди.

Муратым - тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле. Аладан бири  Алтууланы Магометни бла Гадийланы Ануарны къызы Клюзаны жашлары Асланды.

Жараула адамны низамлы этедиле, салгъан муратларынга жетиширге юйретедиле

Тикаланы Ибрагимни жашы Идирис бюгюнлюкде КъМР-ни Спорт министерствосуну олимпиалы резервини школунда тхэквондо ВТФ-ден юйретеди. 2008 жылда уа «Къабарты-Малкъарда бек иги спортчу» деген атха тийишли кёрюлген эди. Биз Идирис бла спорт  бла кюрешиуню магъанасыны, тхэквондону энчиликлерини, ол юйретген фахмулу жашланы бла къызланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

«Манга къатышыу угъай, хорлам керекди»

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам каратечи къызла бла жашла къатышхандыла. Анда 70 килограммгъа дери ауурлукъда Настуланы Ислам (кесини ауурлугъу 64 кг.) жетишимли болгъанды.

Майдал ючюн – миллион

Олимпиаданы чемпионаларын саугъалау бурун заманлада да тёре болгъанды. Аланы толу ёсюмлерине мермерден эсгертмеле ишленнгендиле, жумушлары хакъсыз жалчытылыннгандыла, театрлада эм иги жерле берилгендиле.

Эсгертиулери Олимпиада объектлени табийгъат къыйын болумладан сакълагъандыла

Бюгюнлюкде экология бла байламлы соруулагъа аслам эс бурула башлагъанды. Табийгъат къыйын болумладан сакъланыу, аланы болдурмау бла бизни республикада «Бийик-тау геофизика институт» федерал къырал бюджет учреждение кюрешеди.

 

Страницы

Подписка на RSS - Спорт