Спорт

Чемпион атын юч кере къоруулагъан каратечи

Озгъан жыл Румынияда Брашов шахарда стилевой каратени ашихара тюрлюсюнден дунияны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъан эдиле. Алагъа жыйырма къыралдан юч жюзден аслам спортчу жаш тёлю, юниор эм абадан жыл сан категориялада хорлам ючюн кюрешгендиле. 

Айтхылыкъ спортчуланы тышындан излемей, республикада хазырлайдыла

2009 жылдан бери «Спартак-Нальчик» футбол клубну мурдорунда сабийле юйренирча школ ишлейди, анга алты-жети жыллары толгъанланы аладыла. Бу ишни баш мураты сынамлы, ахшы спортчуланы тышындан излемей, кесибизде хазырлауду.

«Спортчу итиниулюгюнден сора да, ниет жаны бла къарыулу болургъа тийишлиди»

Халкъны тамблагъы кюню, аны кёз жарыгъы жаш тёлюдю. Насыпха, бизни жаш адамларыбыз маданиятда, спортда, саулукъ сакълауда, социальный ишде, башха сфералада да атларын иги бла айтдыра келедиле. 

«Саулукъну кёп жыллагъа сакълар ючюн, энчи жарау этиуню унутмазгъа тийишлиди»

Къудайланы Чукайны жашы Керим Яникойну орта школунда отуз жылдан аслам заманны урунады. Сабийлени кёп тёлюлерин физкультурадан юйрете, аланы саулукъларына, айныуларына къайгъыра ишлейди, уллу  сынамлы устазларыбызданды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

Къыйын болумлада чыныгъа, хорламгъа таймай барады

Хорламла келтирген спортчула, фахмулу жазыучула бла жырчыла, умутландыргъан алимле – ала барысы да халкъны кёлюн кётюрген, миллетлигин чертген ышанладыла. Таулу халкъ да хунерли жашлагъа бла къызлагъа байды. Ахшы муратла туудургъан уланларыбыздан бири спортчу Жаникаланы Асланды. Ол дзюдода, самбода, ММА-да жетишимлери бла белгилиди. Спортда жолу уа, чурумлагъа, къыйын болумлагъа къарамай, алгъа барыуну юлгюсюдю. 
 

«Хорламларыны атама бла анама, тренерлериме, тегнлериме атайма»

 Хар миллетни да тамблагъы кюнюн къурагъан жаш тёлюсюдю. Таулу халкъда уа умутландыргъан жашла бла къызла, айхай да, бардыла. Ала маданиятда, илмуда, спортда жетишимлери бла атларын айтдырадыла. Аллай уланларыбыздан бири дзюдочу Гайыланы Омарды.

Муратым, тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле. Аладан бири  Алтууланы Магометни бла Гадийланы Ануарны къызы Клюзаны жашлары Асланды.

 

«Муратым пауэрлифтингде дунияда эм кючлюлени санына кириргеди»

Арт жыллада жаш адамла неден да бек спорт бла кюреширге итинедиле, дерге боллукъду. Аланы асламысы спортну кюч тюрлюлерин сайлайдыла, уллу жетишимле да болдурадыла. Хабаздан Тетууланы Жамалны жашы Камил да аллай уланларыбызны санынданды. 26-жыллыкъ жаш Россейни спортуну устасыды. Къабарты-Малкъар къырал эл мюлк университетин тауусханды, бусагъатда жарау этгенден тышында, бизнес бла да кюрешеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

Нокаут бла хорлагъанды

Бабугентчи Макъытланы Алан Чеченде АСА Yong Eagles организация  къурап бардыргъан эришиулеге къатышханды. Жерлешибизни бу тюбешиую бир ай мындан алгъа да ётерге керек эди, алай аны бла октагоннга чыгъарыкъ Магомет Баханаев ауруп къалгъаны себепли, сермешни кёчюрюрге тюшген эди.

Гёжеф жангыз да жетишимли болуп къалмай, адамлыгъы бла тенглерине да юлгю кёргюзтюрге тийишлиди

Накъут-налмас ювелирни къолунда ариу болгъанларыча, фахму да айнырча ишин билген юйретиучюню излейди. Спортчуну жашауунда ол борчну тренер толтурады. Ол гёжефни къарыулу болургъа эм кючюн тюз хайырланыргъа юйретеди, чыныкъдырады. Бизни бюгюннгю ушакъ нёгерибиз каратени кёкусинкай тюрлюсюнден тренер Насыплыланы Тахир да анга келгенле, спортну жашырынлыкъларына тюшюне, жетишимли болурларына, аны бла бирге уа адет-намысны да тутарларына къайгъыра ишлейди. 

Страницы

Подписка на RSS - Спорт