Спорт

«Спортну сюйсенг, ол чархынгы, акъылынгы да кесине бойсундурады»

Хар инсаннга жашауунда илхам берген, баям, аны муратларыдыла. Ала адамны алгъа элтедиле, жангы бийиклеге чакъырадыла. Биреу илмуда атын айтдырыргъа сюеди, башхалары маданиятда, искусствода неда бир башха затда жетиширге умут этедиле.

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла ол кесине Берлиннге Европаны чемпионатына къатышыргъа жолну ачханды, Германияда да анга жетген чыкъмагъанды. Аны бла ол республикасына даражалы чемпионатдан алтын майдалны саугъалагъанды. Алай спортчуну хорламгъа жолу алай тыйгъычсыз, къысха да болмагъанды. Аны юсюнден сейирлик хапарны ол бизни бла ушагъында айтханды.

Саулукъну сакълауда спортну магъанасы уллуду, анга кюч неда кёп заман а керек тюйюлдюле

Физкультура инсанны саулугъун кючлеуде, санланы жашлай тутууда уллу магъананы тутханын алимле бир аууздан айтадыла. Ахшы шартланы уа адамгъа гитчелигинден сингдирирге керекди. Аны ючюн физкультурадан дерслеге аслам эс бурула башлагъанды. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз Яникойну орта школунда физкультурадан устаз эм Къабарты-Малкъар къырал университетни преподаватели Биттирланы Мухтарны жаны Расулду. 

 

Хасаниячыла усталыкъларын кёргюзтгендиле

Шабат кюн Нальчикде «Спорт терроргъа къажау» деген ат бла эркин тутушуудан 2005-2006 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында республикалы турнир ётгенди.

Жаш спортчула кючлю болурларына, аны бла бирге уа жамауатыбызгъа да игилик келтирирлерине къайгъыргъан тренер

Озгъан ёмюрню токъсанынчы жылларында «Ачемез» атлы жаш тёлю араны башчысы болгъан кезиуюнде бюгюнлюкде белгили тренер Герийланы Хусей аскер къол тюйюш (АРБ) бла жетишимли кюрешгенди, сабийлени да юйретгенди. Он жыл озгъандан сора, 2002 жылда, ол Бабугент элде спортну бу тюрлюсюнден бёлюм ачханды. Ол кезиуде Герий улу жарау этдирген жашчыкъла хорламла келтирирле деп ышаннганлыкъгъа, аланы тынгылы не спорт заллары, не башха кереклери болмагъанды. Алай уллу итиниулюк, сабийлени юйретирге талпыныу а жете эдиле.

Тенгизледе жюзюуню орунуна сабийлени юйретиуню сайлагъанды

Жантуудуланы Азамат жетишимли спортчуду, тренерди, Хасанияда къатыш  единоборстволадан сабийлени юйретеди. Анга 26 жыл болады, Кёнделенде ёсгенди. Бюгюнлюкде ол Нальчикде МВД-да ишлейди, ведомствону атындан эришиулеге къатышады, аскер самбодан бла кик-боксингден спортну устасыды, тайский боксдан бла грепплингден спортну устасына кандидатды.

Муратым, тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле. Аладан бири  Алтууланы Магометни бла Гадийланы Ануарны къызы Клюзаны жашлары Асланды.

Саулукъну сакъларгъа, игилендирирге да эм иги амал – тынч жарау этиу

Адамны эм уллу байлыгъы – аны саулугъуду. Бу оюмну тюзлюгю аз да ишеклик туудурмайды. Саулукъну сакълар ючюн, кёп тюрлю амалла бардыла. Алай аладан эм магъаналысы, хайырлысы да, баям, физкультурады. Анга шагъатлыкъгъа бизни ёмюрню, бурун цивилизацияланы да тёрелерин келтирирге боллукъду, хар миллетлени кеслерини энчи методикалары болгъанды. Аланы барысын да уа бир жорукъ бирикдиргенди – инсаннга ауруулагъа хорлатмазгъа, хомух, эринчек болмазгъа дайым къымылдаргъа, ишлерге керекди. Анга уа, бек биринчи, физкультура юйретеди.

Саулукъну кёп жыллагъа сакълар ючюн, жарау этиуню унутмазгъа

Къудайланы Чукайны жашы Керим Яникойну орта школунда отуз жылдан аслам заманны урунады. Сабийлени кёп тёлюлерин физкультурадан юйрете, аланы саулукъларына, айныуларына къайгъыра ишлейди, уллу  сынамлы устазларыбызданды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Чемпион атын юч кере къоруулагъан каратечи

Озгъан жыл Румынияда Брашов шахарда стилевой каратени ашихара тюрлюсюнден дунияны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъан эдиле. Алагъа жыйырма къыралдан юч жюзден аслам спортчу жаш тёлю, юниор эм абадан жыл сан категориялада хорлам ючюн кюрешгендиле. Эришиуге РФ-ни жыйымдыкъ командасыны санында бизни жерлешлерибиз да къатышхандыла. Ала алгъан эки «алтын», бир «кюмюш», эки да доммакъ майдалла уа Россейге битеукоманда зачётда экинчи жерге чыгъаргъа онг бергендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт