Спорт

Кесини усталыгъына жаш гёжефлени юйретеди

Мисирланы Мурадинни жашы Илияс эркин тутушуудан Россейни спортуну устасыды, бел бауладан тутуп тутушуудан да къыралыбызны сыйлы устасыды, спортда сынамы 30 жылгъа жетеди. Бюгюнлюкде ол «Хасания» спорт клубда эркин тутушуудан тренер болуп ишлейди. Бу клубха жюрюген жашчыкъла уа жетишимлери бла дайым къууандыргъанлай турадыла, ала республикада, андан тышында бардырылгъан даражалы эришиуледен майдал къытмай къайтмаучудула Илияс бизни ушакъ нёгерибизди.

«Хар бош такъыйкъамы юйюрюм бла ётдюрюрге кюрешеме»

 Бир жыл мындан алгъа биз Къабарты-Малкъарда таэквондону ГТФ тюрлюсюнден федерацияны юсюнден жазгъан эдик. Анга башчылыкъны Дадуланы Азамат эте эди. Бу кюнледе уа ол сабийлени таэквондону олимпиада ВТФ тюрлюсюне юйретип башлагъанын билгенбиз. Ол бизни бла ушагъында ВТФ-ге нек кёчгенини, сабийлени юйретиуде неге эс бурургъа тийишлисин, кесини жашау жолуну юсюнден хапарлагъанды.

Биринчи мотоцикл агъачдан къуралгъанды

1885 жылда 10 ноябрьде  Германияда Бад-КаннштатданУнтертюркхайм шахар таба  ол кезиуледе болмагъанча алай терк баргъан бир сагъатха 12 километр къызыулукъ бла – биринчи мотоцикл къызынып тебирейди. Мотоцикл деп да анга къалай айтхын…Мотору болгъан велосипед десе тюзюрек болур, рамасы, чархлары да агъачдан ишленнген. Чархлары уа, велосипеддеча, эки угъай, тёрт окъуна эдиле, кеслери да къанжал бла тышланнганла.Аланы тёрт болгъаныны сылтауу конструктор велосипедде окъуна жюрюй  билмегенинде эди.

Тенгизледе жюзюуню орунуна сабийлени юйретиуню сайлагъанды

Жантуудуланы Азамат жетишимли спортчуду, тренерди, Хасанияда къатыш  единоборстволадан сабийлени юйретеди. Анга 26 жыл болады, Кёнделенде ёсгенди. Бюгюнлюкде ол Нальчикде МВД-да ишлейди, ведомствону атындан эришиулеге къатышады, аскер самбодан бла кикбоксингден спортну устасыды, тайский боксдан бла грепплингден спортну устасына кандидатды.

 

«Спортну сюйсенг, ол чархынгы, акъылынгы да кесине бойсундурады»

Хар инсаннга жашауунда илхам берген, баям, аны муратларыдыла. Ала адамны алгъа элтедиле, жангы бийиклеге чакъырадыла. Биреу илмуда атын айтдырыргъа сюеди, башхалары маданиятда, искусствода неда бир башха затда жетиширге умут этедиле. Бизни бюгюннгю жигитибиз Къойчуланы Джамиляны жюреги уа таэквондогъ тартханды.

Туменланы Альберт: Америкада ахырына жетдирмей къойгъан жумушларым бардыла

Былтырны ахырында белгили спортчубуз Туменланы Альберт «АСА лигада бек иги тутушуучу» деген атха тийишли кёрюлгени белгили болгъанды. Альберт тутушну къатыш тюрлюлеринде 28 тюбешиу бардырып, аладан 24-сюнде хорлагъанды, ол санда 15-син нокаут бла бошагъанды. Ол Россейни аскер къол тутушдан чемпионуду, Америкада UFC клубда жетишимле кёргюзтгенди, АСА лигада юч тюбешиу бардырып, барысында да кючлю болгъанды.

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла бла ол кесине Берлиннге Европаны чемпионатына къатышыргъа жолну ачханды, Германияда да анга жетген чыкъмагъанды. Аны бла ол республикасына даражалы чемпионатдан алтын майдалны саугъалагъанды. Алай спортчуну хорламгъа жолу алай тыйгъычсыз, къысха да болмагъанды. Аны юсюнден сейирлик хапарны ол бизни бла ушагъында айтханды.

«Муратым пауэрлифтингде дунияда эм кючлюлени санына кириргеди»

Арт жыллада жаш адамла неден да бек спорт бла кюреширге итинедиле дерге боллукъду. Аланы асламысы спортну кюч тюрлюлерин сайлайдыла, уллу жетишимле да болдурадыла. Хабаздан Тетууланы Жамалны жашы Камил да аллай уланларыбызны санынданды. 26-жыллыкъ жаш Россейни спортуну устасыды. Къабарты-Малкъар къырал эл мюлк университетин тауусханды, бусагъатда жарау этгенден тышында, бизнес бла да кюрешеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

Саулукъну кёп жыллагъа сакълар ючюн, жарау этиуню унутмазгъа

Къудайланы Чукайны жашы Керим Яникойну орта школунда отуз жылдан аслам заманны урунады. Сабийлени кёп тёлюлерин физкультурадан юйрете, аланы саулукъларына, айныуларына къайгъыра ишлейди, уллу  сынамлы устазларыбызданды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

Элбрусчулада – ахшы кёрюмдюле

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды. Къабарты-Малкъарны гёжефлеринден сора да, кюйюзге Санкт-Петербургдан, Къарачай-Черкесден бла Ставрополь крайдан жашла чыкъгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт