22.05.2020, 12:41 - Экономика

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

20.05.2020, 08:02 - Право

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?

20.05.2020, 08:01 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.

20.05.2020, 08:00 - Право

Алгъаракълада бизни къыралда жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа  регистрация этиу жаны бла жангы закон ишлеп тебирегенди. Анга дери уа иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилген эдиле. Алай эсе фатарны неда дачаны регистрациясы къалай этилсин? Бир-бир экспертле бизни жашау журтларыбызгъа къоркъуу тюшюп турады  деп нек айтадыла?

15.05.2020, 08:17 - Экономика

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а кертиси бла да алай магъаналымыды?

08.05.2020, 08:13 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

08.05.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

08.05.2020, 08:11 - Жангылыкъла

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

22.05.2020 - 08:05

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 3
22.05.2020 - 08:00

Бир ёмюр мындан алгъа эм уллу налмас табылгъанды

1905 жылда 26 январьда Юг Африкада «Premier Mine» рудникде адам улуну тарыхында болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Аны ауурлугъу 3106 карат, неда башхача айтханда 621,2 грамм тартханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
20.05.2020 - 12:33

КЪОБУЗ

Хапар

Халимат къобузчу болгъанды. Ол аллай къобузчу болгъанды – элни ауузунда къалгъан, къобузну, ойнатхан угъай, сёлешдире билген! Къууанч хапарына, жарсыу таралыууна, жалан бизни элни жамауатын угъай, къоншу эллени да тынгылатхан. Ол узайгъан заманлада къууанчлада къобуз сокъгъан адет эди. Халиматны къобузу жарытмагъан той а тойду, къууанч къууанчды деп ким айталгъанды?! Жыр тагъаргъа уста Халиматны аты, сыфаты да унутулгъандыла. Жырлары уа жашайдыла, ийнарла, тарыгъыула болуп, жашдан къызгъа, къыздан жашха салма жолчукъла ызлай, ёмюр узунлугъунда тауусулмай.

Подробности... | Просмотрено: 8
15.05.2020 - 17:52

Къадар кече тилек этген адамны гюняхлары кечилирле

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай бошалыргъа бир ненча кюн къалгъанды. Бу айны ахыр кюнлери бла кечелери уа исламда бютюнда магъаналыдыла. Аны юсюнден бизге «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, «Аль-Азхар» университени выпускниги Аккайланы Хасим былай айтханды:

Подробности... | Просмотрено: 15
15.05.2020 - 17:50

«Байрам кюн жарлылагъа садакъа тилетмегиз»

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясындан бизге билдиргенлерине кёре, быйыл фитир садакъаны ёлчеми   100 сомда тохташдырылгъанды. Рамазан айны ахырында къолайсызлагъа садакъа бериу тёре къайдан чыкъгъаныны   юсюнден    «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим былай ангылатханды:

Подробности... | Просмотрено: 4
15.05.2020 - 08:12

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
15.05.2020 - 08:12

Бир миллион долларгъа тийишли болгъан математик Перельман жарлы некди?

«Жер башында эм белгили математикледен бири, ачыкъ айтханда башын жарлылыкъ бла жангызлыкъ къысып, жашауу ёчюлюп  барады».  Санкт-Петербургда жашагъан биреуленни ол сёзлери кёплени сагъайтханды. Ол Перельманны кёргенини юсюнден былай жазгъанды: «юсюнде къысха, кеси да буршу болгъан кёнчеги, чындайлары жокъ (орамда уа 7 градус сууукълукъ), жалан аякъларында да бир сейирлик калошлары бла».

 
Подробности... | Просмотрено: 5
13.05.2020 - 17:47

Гаджетлени юсюнден энтта бир кере

Сотовый телефонсуз жашау

АБШ-да къырал школлада  гаджетле  кенг жайыла баргъан заманда, байла   юйлеринде аланы  жюрютюуге чек саладыла
Америкалы психологла айтханнга кёре, байланы бла жарлыланы сабийлерини араларында башхалыкъла кёпден - кёп эслене барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

31.07.2019 - 14:17

"Умутун юзмей, алгъа баргъан, муратына жетмей къалмаз"

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Алай  бла ол кесине  Европаны чемпионатына къатышыргъа жол  ачханды, анда да анга жетген чыкъмагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 18
Маданият

31.07.2019 - 08:24

Жашау болумланы юсюнден сагъышлана

РФ-ни Художниклерини союзуну келечиси, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты Ахматланы Леуанны биз барыбыз да фахмулу суратчыныча таныйбыз. Хар искусствогъа табыннган адамныча, Леуанны  жашауунда да поэзия магъаналы жерни алады.

Подробности... | Просмотрено: 12
Право

31.07.2019 - 08:22

Кёп фатарлы юйде битеулю жумушла деген ол неди эмда аны ючюн тёлеуле къалай бериледиле

Кёп фатарлы юйде жашагъанла кеслери хайырланнган коммунал жумушладан сора журтну кереклерине этилген къоранчланы къалай тёлейдиле деп, кёпле сорадыла. Аны КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министерствосунда былай ангылатадыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

31.07.2019 - 08:20

Жаз башында салыннган къыйын бай тирлик бла къайтарылады

Май районда «Ленинцы»  эл мюлк производстволу кооператив кёп жылланы ичинде тынгылы ишлеген предприятие болгъанлай турады.

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

31.07.2019 - 08:18

Хар саугъасы - жигитлигини, къыралын къоруулаугъа салгъан къыйыныны белгилери

Фашист Германияны тобукъландыргъан солдатладан битеу къыралда да бек аз адам къалгъанды. Мисир улу да дуниясын алышындыргъанды. Жатхан жери жумушакъ болсун.  Кесини юсюнден  хапарны ол белгили журналист Къулбайланы Алийге айтханды. Аны къатлап беребиз.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

31.07.2019 - 08:18

Тынгылы ремонт ючюн тёлемегенле къутулалмагъандыла

Бу кюнледе сюд приставла КъМР-де кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт бардыргъан регион операторну келечилери бла бирге   Нальчикде кёп фатарлы юйледе жашагъанланы, иги кесек заманны  тынгылы ремонт ючюн  тёлемегенлени жокълагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 16
Жангылыкъла

31.07.2019 - 08:14

Бизнес бла кюрешгенлеге себеплик этиуню юсюнден сёлешгендиле

Прохладна районда Учебное элде гитче эмда орта предпринимательство (МСП) бла кюрешгенлеге къырал не бла болушлукъ этгенини юсюнден семинар бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

31.07.2019 - 08:14

Дача амнистияны энтта да бир талай заманны бардырыргъа оноу этилгенди

Къырал Дума къабыл этген законнга тийишлиликде, Россей Федерацияда дача амнистияны болжалы 2021 жылда 1 мартха дери созулады. Анга кёре,бахчалада ишленнген журтланы регистрациясын женгил халда этерге боллукъду, деп билдиргендиле КъМР-де МФЦ-дан.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

31.07.2019 - 08:10

«Олду деб а ийнанама …»

Жолда болсанг, поездда, самолётде, автобусда, жол нёгеринг,  къалай эсе да, артыкъ ачыкъ болады. Баям, жюрекде жыйылып, кишиге айталмай тургъанынгы бирлеге билдирсенг, бир ауур жюгюнг женгил болгъанча кёрюнеди. Тасхалы адамла уа тёгерекде топпа-толудула.

Подробности... | Просмотрено: 16
Маданият

31.07.2019 - 08:06

Сейир табийгъатыбызны, жаныуарла дуниясыны эмда уучулукъда жаратылгъан къарындашлыкъны юслеринден

«Орта Кавказны тауларында бла агъачларында болгъан сейир ишле» деген аты бла бу кюнледе Залийханланы Михаилны жангы китабы чыкъгъанды. Ол уллу формат бла саугъа халда жарашдырылгъанды, аны 504 бети барды. Минг тиражлы китап тюрлю-тюрлю бояулу суратладан толуду, экинчи тышы – алтын харфла бла жазылып, тасмачыгъы да барды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Илму

31.07.2019 - 08:04

Нейтрино кесекчиклеге энтта бири къошуллукъду

Элбрус районда Нейтрино обсерваторияда "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) деген сынау ишле  бардырылып башланнгандыла. Алимле нейтрино кесекчикни жангы тюрлюсюн излеу бла кюреширикдиле, деп билдиргенди РФ-ни илму эмда бийик билим бериу министрини орунбасары Григорий Трубников ТАСС агентствогъа.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

31.07.2019 - 08:02

Лохбай парийим

Эки ай чакълы озгъан болур эди мен къоншум Ахматха бармай тургъанлы. Эрттен бла эртте ишге кетеме, юйге да кечирек келирге тюшеди, арыгъан кибик да этесе. Эриннгенлик да болур, сора бюгюн къалгъанлыкъгъа, тамбла барырма деп болжалгъа саласа.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жангылыкъла

31.07.2019 - 08:00

Мекямны битдирирге 2 миллиарддан аслам сом керекди

Белгилисича, 2007 жылда «Онкология» деген къырал подпрограмманы чеклеринде   Нальчикде 220 жатар жери болгъан  жангы онколошия араны   къурулушу башланнган эди. Бюгюнлюкде аны мекямы хазырды. Алай  ахча бёлюнмегенини сылтауундан  алты  жылдан  бери мында иш тохтагъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

26.07.2019 - 09:55

Жолоучуну китабына жангыдан къайта

Эртте заманладан бери малкъар халкъы жашагъан жерлеге жолоучула, саудюгерчиле, алимле келе тургъандыла. Ала  жерибизни ариулугъун, халкъыбызны жашау турмушун тинтгендиле. Аланы юслеринден газетледе, журналлада жазгъандыла, китапла чыгъаргъанла да болгъандыла. Бюгюннгю тёлю, алимле алагъа  уллу эс бурадыла.

Подробности... | Просмотрено: 17
Маданият

26.07.2019 - 09:50

Жюрек учунууладан жаратылгъан сейир сыфатла

Жюрек ырахатлыкъ, кёл учунуулукъ  бла жазылгъан   тамаша суратла. Алада художникни  жылыуу, кёлю, оюму жашайдыла. Биз а ашыгъышлы кёз бла къарай, аладан зауукълукъ алаллыкъ болурбузму, бу энчи, айырмалы, жаз тил бла ачыкъланнган дуниядан?!

 
Подробности... | Просмотрено: 5
Право

26.07.2019 - 09:30

Излемлеге келишмегени тохташдырылгъанды

КъМР-ни право низамны сакълаучулары Нальчикде ичги затла сакъланнган складны ачыкълагъандыла. Анда 3,5 минг аракъы шеша, 160 литр спирт, 10 литр коньяк табылгъандыла, продукция жалгъан болгъанына ишеклик барды. 

Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы