18.10.2019, 10:10 - Спорт

Нальчикде бу кюнледе единоборстволадан «Спорт бирикдиреди» деген биринчи фестиваль болгъанды. 

18.10.2019, 10:05 - Жангылыкъла

«Алтын кюз арты»  деген  21-чи эл мюлк  кёрмючде «Россельхозбанкны» правленини таматасы Борис Листов 2019-2020 окъуу жыллада  54  аграр университетни   иги окъугъан студентлерине  банк стипендияла тёлеп башларыгъын билдиргенди.  Программагъа Къабарты-Малкъар къырал Аграр университет да киргенди. 

18.10.2019, 10:00 - Экономика

РФ-ни Финансла министерствосуну башламчылыгъы бла интернетде ВАШИФИНАНСЫ.РФ деген интернет-портал къуралгъанлы талай жыл болады. Анда хар ким да ахчаны хайырланыуну, кёбейтиуню юсюнден тынгылы хапар билирге боллукъду.

18.10.2019, 09:25 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Кавказ» Р-217 къырал трассаны Экинчи Чегемден Нальчикге  дери  сегиз километр чакълы участогуна   тынгылы ремонт этилип башланнганды,  деп билдириледи Росавтодорну  машина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясындан.  

18.10.2019, 09:00 - Илму

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

16.10.2019, 08:20 - Спорт

Минеральные Воды шахарда кикбоксингден тёрели командалы эришиу бардырылгъанды.

16.10.2019, 08:17 - Жамауат

Адамланы талайы юйлеринде огъурсуз  итлени тутаргъа сюедиле. Алай аланы арбазларындан чыгъармагъанлай угъай, шахар жоллада да ауузларын байламагъанлай айландырадыла. Ол а башха жолоучулагъа къоркъуулуду.

16.10.2019, 08:14 - Жангылыкъла

Федерал Налог службаны Нальчикде биринчи номерли инспекциясы 25 октябрьде «ачыкъ эшиклени кюнюн» бардырлыкъды. Ведомстводан билдиргенлерине кёре, ол кюн эрттенликде сагъат тогъуздан башлап ингирде алтыгъа дери ары келгенлеге кёп тюрлю консультацияла эмда  информация берилликди.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

23.10.2019 - 08:12

Бушуу мудахлыкъда, къууанч жарыкълыкъда озсала, иги болур

Миллетибизни  адетлеринде  тюрлениулеге таматала эс бурадыла, редакциягъа сёлешип да айтадыла. Акъсакъалла  билдирген  чурумланы биз къууанчларыбызда, бушууларыбызда да кёребиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
23.10.2019 - 08:00

Тиширыу гюлдю, ол табийгъат берген ариулугъун сакъларгъа керекди

Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз модель Диана Оздоевады. Аны атасы ингуш миллетденди - Беслан Оздоев, анасы уа таулуду - Геляхланы Кулина. Диана Акъ-Сууда туугъанды, Нальчикде жашайды. Жашлыгъына къарамай, аны жетишимлери къууанырчадыла – ол «Мисс КБР» конкурсда ючюнчю жерни алгъанды, модель болуп ишлейди, кёп тюкенле рекламаларында аны кёрюрге сюедиле. Андан тышында, субай къыз профессионал билим алады, эм уллу мураты уа белгили журналист болургъады.

Подробности... | Просмотрено: 3
18.10.2019 - 10:15

«Мен-филологма, алай бу ишни сайлагъаныма чыртда сокъуранмайма»

Къайсы бирибиз да жаш заманыбызда къартлыкъны, къарыусузлукъну юсюнден сагъыш этерге хазна сюймей, ол оюмланы, акъылланы узакъгъа къыстаргъа ашыгъабыз. Аллай кезиу бизге жетмезлик сунуп къоябыз.

 
Подробности... | Просмотрено: 2
18.10.2019 - 09:33

Республиканы эм терен, уллу да дорбунуна - сейирлик жолоучулукъ

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени белгили краевед Мокъаланы Тенгиз болгъанды. Ол анда кёп сейир зат билгенди, жер тюбюнде ишлеуден жангы сынам алгъанды. Дорбунда кёргенин а газет окъуучулагъа билдирирге сюйгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 6
18.10.2019 - 09:22

«Мен къачан да законну, тюзлюкню жакъчысы болгъанма»

Хаджиланы Азретни жашы Исмайыл Къабарты-Малкъарны прокуратурасында 25 жылгъа жууукъ ишлегенди. Малкъар халкъда биринчи профессионал прокурорду. Ол не заманда да тюзлюкню  къоруулагъанды, жаланда законнга бойсуннганды, аны  жашау жоругъуна салгъанды. Ма аны ючюн ышана эдиле анга къыйын ишлени тинтирге.

Подробности... | Просмотрено: 8
18.10.2019 - 09:10

Жамбулда таулу келинни хычинлери

Къазахстанда жашагъан миллетлени ассамблеясыны къайсы байрамы да той-оюнсуз болмайды. Къонакъла алада регионну миллет биригиулери хазырлагъан аш-азыкъланы татыуун да кёрюрге боллукъдула.

Подробности... | Просмотрено: 6
16.10.2019 - 08:17

Итлени къоркъуулу тюрлюлерин тутханладан къаты сураллыкъды

Адамланы талайы юйлеринде огъурсуз  итлени тутаргъа сюедиле. Алай аланы арбазларындан чыгъармагъанлай угъай, шахар жоллада да ауузларын байламагъанлай айландырадыла. Ол а башха жолоучулагъа къоркъуулуду.

Подробности... | Просмотрено: 5
16.10.2019 - 08:16

Къыралны эм бай сабийлери

Forbes журнал эм бай сабийлени тизмесин жарашдыргъанды. Алагъа миллиардла ата-аналарындан къаллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.10.2019 - 08:13

Ёксюзню ёкюлю жокъ…

Сабийни атасы ёлсе, анасы уа экинчи кере эрге барса, ёге ата бла не кюн кёреди? Буруннгулуланы «Ёксюзню ёкюлю жокъ» деген сёзлери тюзмюдю?

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политика

21.12.2018 - 08:03

Хакъсыз медицина болушлукъну, багъыу учрежденияланы ырысхы-техника онгларын эмда аланы дарманла бла жалчытыуну игилендириуню мадарлары сюзюлгендиле

Грозныйде Александр Матовниковну башчылыгъында РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисиндеги Советни жыйылыуу  болгъанды. Анга КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 16
Политика

21.12.2018 - 08:00

Казбек Коков Къабарты-Малкъарны саулукъ сакълау учрежденияларында халны кёргенди

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Къабарты-Малкъарны  саулукъ сакълау учрежденияларыны талайында болгъанды, ол санда Республикалы клиника больницаны, Чегемде район больницаны, Онкология диспансерни жокълагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

19.12.2018 - 09:45

Шахар тийрелени жангыртыу программаны кезиулю атламлары

  Майский шахарда орамладан биринде бу кюнледе тапландырыу ишле бошалгъандыла. Ала «Единая Россия» партияны «Шёндюгю шахар тийрелени къурау» деген битеуроссей проектини чеклеринде бардырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

19.12.2018 - 09:37

Эм гитче болгъанлыкъгъа, «алтын» алгъанды

СССР-ни сыйлы тренери Борис Грековну хурметине Москвада боксдан тёрели эришиу къуралгъанды, анга къыралны 56 регионундан 2005-2006 жыллада туугъан 300-ден аслам спортчу къатышхандыла.
Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

19.12.2018 - 09:36

«МУРДОРУБУЗ БИРДИ - ТЮРК ТИЛИ

   Бронтой Янгович Бедюров, алтай поэт, Алтай Республиканы халкъ жазыучусу,  востоковед-тюрколог 1947 жылда  Онгудай элде туууп, Куладада ёсгенди. Москвада М. Горький атлы адабият институтда эм СССР-ни Илму Академиясыны востоковедение институтуну аспирантурасында окъугъанды.

Подробности... | Просмотрено: 36
Тарых

19.12.2018 - 09:33

«Жаннган жерни» жигити

                                                  Кёкге жолу жабылгъан эди

Подробности... | Просмотрено: 14
Жангылыкъла

19.12.2018 - 09:31

Окъуучуларыны билимлерине, къылыкъларына да эс бургъан устаз

        Кёп болмай устазланы сынамларын ёсдюрюр, жангы амалланы хайырланыргъа юйретир муратда Шимал Осетия-Аланияны Хумалаг элинде ана тилден устазланы «Биз башхабыз, алай бирчабыз» деген сегизинчи регионла аралы конкурсу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 20
Жангылыкъла

19.12.2018 - 09:30

Инклюзив билим бериу жаны бла сынаулары бла бир бирге юлюш эте

      Кёп болмай Тырныауузда Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейде «Инклюзив билим бериу: анга оноу этиуде жартылыкъла эмда  окъутууну къурауда жангы амалла» деген темагъа семинар болгъанды. Ол «Билим бериу хар кимге» деген проектни чеклеринде бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 30
Тарых

19.12.2018 - 09:30

Атла бла ат керекле

                                                            Экижашар, ючжашар, тёртлю….

Подробности... | Просмотрено: 38
Спорт

19.12.2018 - 09:28

Къарындашла Тоторкъуллада – алтын бла доммакъ майдалла

Ставропольда пауэрлифтингден Россейни кубогу бардырылгъанды, спортчула троеборьеде бла энчи упражнениялада эришгендиле. 
Подробности... | Просмотрено: 11
Саулукъ

19.12.2018 - 09:10

Бу усталыкъда жаланда кючлюле къаладыла…

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отряды къыралда бек кючлюледен бирине саналады. Анда ишлеген жашла жигитликлери бла белгилидиле. Отряд ишлеп башлагъанлы 2 минг излеу иш бардыргъанды, 5,5 минг адамны къыйын болумладан къутхаргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 27
Тарых

19.12.2018 - 09:05

УЛЛУ ДА ГИТЧЕДЕН БОЛАДЫ

                                                                      Ыннамы айтханларын эсге тюшюре...

Подробности... | Просмотрено: 11
Политика

19.12.2018 - 09:00

Шахарланы сыфатларын ариуландырыргъа онг берилгенди

 «Шахарланы шёндюгю болумларын къурау» деген проектни чеклеринде Нальчикде, Бахсанда, Терекде эм Прохладныйде кёп къатлы юйлени арбазлары эмда жамауат аслам жыйылгъан жерле жангыртылгъандыла.   Былтыр а бу программаны чеклеринде республиканы ара шахарында 80-ден аслам арбаз бла Къулийланы Къайсын

Подробности... | Просмотрено: 14
Илму

14.12.2018 - 10:20

Халкъны ауузунда аты иги бла жюрюген доктор

    Тёбен Чегемде билимли, чомарт адамларыбыз асламдыла. Россей Федерацияны, КъМР-ни да сыйлы врачы, медицина илмуланы доктору, профессор Мустафаланы Шабазны жашы Магомет аладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 58
Тарых

14.12.2018 - 10:05

Ишлери, жигитликлери таурухча эшитилген Мёлек

    Озгъан ёмюрню жыйырманчы жылларында Глоуланы Рамазан белгили адам болгъанды. Ол кеси Учкулан районда Къарт-Журт элде жашагъанды. Къарачай областьда жоллагъа, кёпюрлеге оноу этгенди, аны къолу жетмей хазна бузулгъан зат жангыртылмагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 17
Жангылыкъла

14.12.2018 - 10:03

Хирургия корпус салынады

          Прохладнада 180 адам жатарча эки корпусдан къуралгъан  хирургия корпус ишленеди. Алты къатлы блокла бир бири бла байламлы боллукъдула, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы