Жангылыкъла

Больницаланы жюзден асламысы интернетге къошулгъандыла

  Бу кюнледе «Ростелеком» Къабарты-Малкъарда 104 медицина учреждениягъа интернет тартып бошагъанды, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Жерлени битимлилигин игилендириу амал

КъМКъАУ-ну агрономия факультетинде «NO-TILL – жерлени битимлилигин сакълау амал. Россейни бла Аргентинаны сынамы» деген илму-практика семинар бардырылгъанды бу кюнледе. Аны ишине КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну, РАН-ны КъМР-де илму арасыны эл мюлк институтуну, республиканы агрохимия службасыны, университетни эмда «Престиж-К», «Современные агротехнологии» эм «Агрогалактика Дон» предприятияланы келечилери къатышхандыла.

Эски неда бузулгъан ток счётчиклени алышындырыргъа унутмагъыз

  «Каббалкэнерго» предприятиядан билдиредиле: электрокючню эсеплеучю приборну хайырланыргъа жараулу болжалы чыкъгъан эсе, ол эски тюрлюлеринден (1992 жылгъа дери этилген) бири эсе неда ишлемей эсе – аны мычымай алышындырыргъа керексиз. Ахыр экиси не халда болгъанларын билген къыйын тюйюлдю, биринчини уа заманы къачан жетериги квитанцияны огъары мюйюшюнде лицевой счётну тюбюнде жазылады.

Шахар тийрелени жангыртыу программаны кезиулю атламлары

  Майский шахарда орамладан биринде бу кюнледе тапландырыу ишле бошалгъандыла. Ала «Единая Россия» партияны «Шёндюгю шахар тийрелени къурау» деген битеуроссей проектини чеклеринде бардырылгъандыла. Аны чеклеринде«ЮГ-Строй» эмда «ЭЛИТ-Строй» подряд организацияланы къурулушчулары жангы бордюрла, урнала, чыракъла орнатхандыла, адамла жаяу жюрюучю жолчукълагъа да асфальт салгъандыла, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.
  Белгилисича, бу шахаргъа кёп фатарлы юйлени беш арбазын эмда бир жамауат тийрени тапландырыргъа амал берилген эди.

Окъуучуларыны билимлерине, къылыкъларына да эс бургъан устаз

        Кёп болмай устазланы сынамларын ёсдюрюр, жангы амалланы хайырланыргъа юйретир муратда Шимал Осетия-Аланияны Хумалаг элинде ана тилден устазланы «Биз башхабыз, алай бирчабыз» деген сегизинчи регионла аралы конкурсу болгъанды. Аны ол республиканы билим бериуюнде  ишлегенлени квалификацияларын кётюрюу жаны бла институт къурагъанды. 

Инклюзив билим бериу жаны бла сынаулары бла бир бирге юлюш эте

      Кёп болмай Тырныауузда Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейде «Инклюзив билим бериу: анга оноу этиуде жартылыкъла эмда  окъутууну къурауда жангы амалла» деген темагъа семинар болгъанды. Ол «Билим бериу хар кимге» деген проектни чеклеринде бардырылгъанды. Анга регионла аралы инновациялы байламлыкъланы чеклеринде Москва, Энгельс эм Тырныаууз шахарла къатышхандыла.  Ол 2020 жылгъа дери педагогланы усталыкъларын, аталаны бла аналаны уа билимлерин ёсдюрюр муратда къуралгъанды.  

Хирургия корпус салынады

          Прохладнада 180 адам жатарча эки корпусдан къуралгъан  хирургия корпус ишленеди. Алты къатлы блокла бир бири бла байламлы боллукъдула, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш министерствосуну пресс-службасындан.
              «Б» эм «В» блоклада юйлени башларын жабып бошагъандыла, ток ызла, таза эм кир суу быргъыла,  жылытыучу система да тартылгъандыла. Ичлеринде къабыргъала сюртюлгендиле, отоу тюпле тамам этилгендиле эм  терезеле орнатылгъандыла. Бешинчи этаждан бла подвалдан къалгъанында хауа айланырча система жарашдырылгъанды.

Кёзлерин ачхандыла

    Къыйын жашау болумгъа тюшген сабийлеге деп КъМР-ни  Урунуу эмда социал къоруулау министерствосу,  аны Нальчикде арасы  Жангы жылгъа аталгъан байрам къурагъандыла.  Алагъа  сабийлени къууанчларын къураучу "Орешка"   ара да себеплик этгенди.

Эм эски юйню оюп, суратына кёре башхасын сюерикдиле

       Сёз Нальчикде Суворов атлы бла Революционная орамла бирге къошулгъан жерде орналгъан юйню юсюнден барады. Бусагъатда ол тозурап бек осал халдады, ичинде адам жашарча тюйюлдю. 2006 жылда комиссия  мекямны жараусузгъа санагъандан сора,  муниципал программагъа кёре  аны  ичинде жашагъанланы  башха жерге кёчюрюрге оноу этилген эди. Андан сора  тёрт юйюр жангы  фатарлагъа кетгендиле, болсада бюгюнлюкде анда арталлыда  кетерге сюймеген  биреулен барды.

Терек бахчачылыкъны тири атламлары

         Россейде терк айныгъан терек бахчачылыкъны сингдириу жаны бла бизни республика биринчи болгъан эди. Шёндюледе да Къабарты-Малкъар бу сферада ал жерни бир регионнга да ычхындырмайды, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.
        Быллай бахчачылыкъны айнытырча республикада хар не да барды дерчады. Ол санда иги айныгъан инфраструктура, гитче терекчикле ёсдюрюу,  бетон чыпынла, буз ургъандан къоруулагъан аула, пластик орунла эмда терек бахчачылагъа ишде керекли затла чыгъарыучу производствола да.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла