Жангылыкъла

Кёп миллетлени келечилери – бир къууанчда

Нальчикде Культура фондда эстонлуланы «Кодумаа» миллет-культура аралары «Жаз башы тюбешиуле» деген  байрам   къурагъандыла. Анга республикада болгъан битеу миллет биригиулени келечилерин  да чакъыргъандыла. Сыйлы къонакъланы араларында  Дуния  эстон  маданият  араланы ассоциациясыны таматасы   Лиина Микс, эстонлу элчилени общинасыны «Рюкка» биригиуюню башчысы Кюлли Кель, ол биригиуню Тартуда келечилери да бар эдиле. Дагъыда Симферопольдан эстон миллет биригиуню таматасы Ольга Скрипченко (атасы эстонлуду) Кърымдан къызыу салам келтиргенди.

«Таучуну жолу» сыналлыкъды

Май байрамланы кезиуюнде «Таучуну жолу» деген жангы маршрут сыналлыкъды. Аны «Тауланы патриотлары» клуб республиканы автомобиль эм мотоциклет спортдан федерациясыны болушлугъу бла къурайды. 

Темир жол водительлени жунчутады

Нальчикде Идаров  бла Суворов орамла бирге къошулгъан жерде  темир жолну переездини  иги да  тозурагъаны водительлени   эрттеден бери жунчутады. Былайгъа  ремонт этилмегенли бир  жылдан   аслам болады.  Аны  эки жанында да  чунгурла  асыры кёпден, техниканы аяргъа, акъырын барыргъа тюшеди. 

Ала хар заманда да хорлагъанланы тизгинлериндедиле

Хорламны кюнюнде Нальчикде  «Ёлюмсюз полк» бардырыллыкъды. Быйыл бу акция бешинчи кере къураллыгъын айтырчады. Ол кесини тизгинлерине битеу республикадан да кёп санда халкъны  жыйышдыргъаны тёреге айланнганды.  
Бу эсгериу акция «Ала хар заманда да хорлагъанланы тизгинлериндедиле» деген чакъырыу бла бардырылады.  Аны баш мураты - ол къанлы сермешледе мамырлыкъны сакълагъанланы хурметлерин кёрюу, хар жигитни да атын эсде тутууду.

Бёлюмлени асламысында ёсюм эсленеди

Быйыл Къабарты-Малкъарда биринчи кварталны эсеплерине кёре, промышленный  производствону индекси (ИПП) 110,4 процентге жетгенди. Эм уллу ёсюм 22  жарашдырыучу бёлюмде болдурулгъанды, аладан 17 КъМР-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосуна бойсуннганладыла.   Быйыл биринчи кварталда жарашдырыучу  производствода ёсюм 8,5 процентге жетгенди.  Ол бирси жылладан иги да уллуду. Бу бёлюмде компьютерледен, электрон эм оптика бла байламлы абериледен 4,5 кереге кёп чыгъарылгъанды. 

Окъуучула бла ачыкъ ушакъ

Черек районну администрациясыны  башламчылыгъы бла бу ауузну битеу эллеринде да  терроризмге, экстремизмге къажау кюрешге, саулукълу жашау халны бардырыугъа, культураны айнытыугъа, мамырлыкъны бла келишиулюкню кючлендириуге  жораланнган жыйылыула жылгъа эки кере   бардырыладыла.   Аллай кезиулю тюбешиу бу кюнледе  Къашхатауда да ётгенди.  Анга район администрацияны башчысыны орунбасары Улбашланы Сахадин, прокурор Тимур Хавпачев, Къашхатауну таматасы Уяналаны Азрет, иймам Мецелланы Алик,  школчула да къатышхандыла.

Жазылыу

Хурметли жамауат!
Бир тюрлю сылтаула бла сиз «Заманны» быйылны  тёрт айында алалмай  тура эсегиз, халны тюзетирге онг барды. 28-чи апрельге дери,  почтагъа барып, жазылыуну жарашдырсагъыз, ана тилибизде чыкъгъан газетни 1-чи майдан окъуп башларыкъсыз.

Жазылыуну эки айгъа багъасы – 204 сом 26 капек.

Бизни индексибиз – 51 532

Майдалгъа тийишли кёргендиле

Кёп болмай Тебердада белгили жарыкъландырыучу Кърымшамхалланы Исламны  юйюнде аны аты бла бардырылгъан 11-чи окъуула ётгендиле. Тёрели  жыйылыугъа миллетни дунияны кёп къыралларында жашагъан илму интеллигенциясыны келечилери чакъырыладыла.

Врачла билимлерин ёсдюргендиле, онкология ауруулагъа да аслам эс бургъандыла

Кёп болмай Нальчикде Россейни  акушер-гинекология  обществосуну школуну (РОАГ)   перинатал медицина эм неонатология темагъа жораланнган жыйырма бешинчи   регион аралы  конференциясы болгъанды. Анга Шимал Кавказдан беш жюзден аслам специалист къатышхандыла, ол санда КъМР-ни саулукъ-сакълау министри Марат Хубиев да.

Автобусла тохтагъан жерлени - шахарчыла сюйгенлей

Жууукъ заманда  Ленин атлы проспектде  автобусла тохтагъан жерле жангыртыллыкъдыла. Аланы тюрсюнлерин  нальчикчиле кеслери сайлагъандыла, деп билдиргендиле шахар округну администрациясыны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла