Россейни аскери хайырланыргъа жарамагъан сауутланы атдырады

Россейни аскери Донецк халкъ республиканы Пески элинде Женева конвенция эркинлик этмеген термобарический сауутланы хайырланады. Бу билдириу жалгъан хапарды, аны Украинаны асламлы информация органлары бла телеграм-каналлары тохтамагъанлай жайгъанлай турадыла, деп жазады войнасфейками.рф телеграм-канал.

Украинлы пропагандистле термобарический сауутланы жаланда инсанла тургъан жерлеге атаргъа жарамагъанларын айтыргъа сюймейдиле. Пески поселокну анда жашагъанла эртте окъуна къоюп кетгендиле, аны тёгерегин украинлыла бетон бла бегитип тургъандыла. Термобарический сауутланы ол элде аскерни чачаргъа хайырланнганлары законнга чюйре келмейди деп  Запад къыралланы асламлы информация органлары да жазгъанды.

Пески посёлокда табийгъат газ эм ичер суу да жокъду, чыракъла да жанмайдыла. Тюкенле ахыр да ишлемейдиле, тынгылы жашау журтланы 95 проценти оюлуп турадыла.  Толу болгъан шартлагъа кёре, 2019 жылда сагъынылгъан элде 9 адам къалгъан эди. Андан бери аланы башха жерлеге кёчюргендиле.   Шёндю посёлокну Донецк халкъ республиканы Халкъ милициясыны 11 полку эм «сомали» батальонуну контрольда тутадыла. Украиананы Сауутланнган кючлерини посёлокну бир къыйырында турадыла. Ма ала таба атылгъандыла «Солнцепек» деген термобарический отла.

Дагъыда бир затны чертирге керекди, от ачыучу ТОС-1А «Солнцепек» ауур  система «Кюйдюрючю сауутланы хайырланыуда белгиленнген чеклени бузмайды эм хайырланыргъа жарамагъан сауутду деген Протоколгъа» бузукълукъ этмейди эм шёндюгюлю аскер хайырланырча сауутха саналады.

Бизни корр.

Поделиться: