Херсонда жашагъанла украинлы аскер бла байламлыкъ жюрютедиле

Херсонда жашагъанла украинлы аскер бла къаты байламлыкъ жюрютедиле. Аны юсюнден украинлы телеграм-каналла энчи аскер операциягъа къатышхан блогер Анатолий Дремов айтханды, дейдиле. Бу билдириу толусунлай жалгъан хапарды, аны войнасфейками.рф телеграм-канал жазады. 

Украинлы пропагандистле айтханларына кёре, сёз 10 минг адам жазылгъан Дремовну телеграм-каналында видеону юсюнден барады, аны Украинаны Сауутланнган кючлерине кирген Информация эм психология жаны бла операцияла бардыргъан арасы жарашдыргъанды. Сагъынылгъан блогерни керти аккаунтында, ары 46 мингден аслам адам жазылыпды, «Херсонда болум осалды» деген сёзле бир жерде да жокъдула. Анга кёре, украинлы телеграм-каналла ётюрюк хапарны жайгъанларына сёз да жокъду. 

Херсонда жашагъанла россейли аскерчилеге къажау бир кезиуде да сюелмегендиле. Ала Москвадан келген гуманитар болушлукъну къууанып аладыла эм аскерчиле бла аралары игиди. Андан сора да, херсончула быйыл июнь айда Россейни Кюнюн белгилегендиле. Ол байрам бла байламлы шахарда россейли артистле да къошулуп концерт бардырылгъанды. 

Бизни корр.

Поделиться: